Ktl-icon-tai-lieu

kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi Nguyen Linh Thuy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình
thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền?
2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang
chuyển.
3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về ngoại tệ
(Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi chính ngắn hạn ? Các loại hình đầu tư tài chính
ngắn hạn hiện nay.
5) Chứng khoán là gì ? Các loại chứng khoán ? nội dung và đặc diểm của từng loại chứng
khoán ? Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn .
6) Nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư ngắn hạn hạn khác.
7) Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
8) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải thu của khách hàng
9) Thế nào là Thuế GTGT được khấu trừ ? Trình bày nội dung và PP kế toán thế GTGT
được khấu trừ
10) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu nội bộ
11) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán phait thu khác
12) Sự cần thiết, nguyên tắc, và phương pháp kế toán dự phòng phait thu khó đòi
13) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
14) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản chi phí trả trước
15) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký cược ký quỹ
ngắn hạn

Bài số 1 :
Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210; TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của
1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)

II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ
Số Ngày

01
02

2-1
3-1

01
02

4-1
4-1

03
03
04
05
06
04

5-1
6-1
8-1
9-1
9-1
9-1

07 10-1

08
09

11-1
12-1

Nội dung

Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ
Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng
12/N-1
Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV.
Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV
B
Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán:
20.000, VAT: 2.000
Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng
hành chính
Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng.
Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp
Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá
bán 5.000, thuế GTGT được khấu trừ 500)
Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn
hạn DN X về bao bì.
...
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình
thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền?
2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang
chuyển.
3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về ngoại tệ
(Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi chính ngắn hạn ? Các loại hình đầu tư tài chính
ngắn hạn hiện nay.
5) Chứng khoán là gì ? Các loại chứng khoán ? nội dung và đặc diểm của từng loại chứng
khoán ? Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn .
6) Nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư ngắn hạn hạn khác.
7) Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
8) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải thu của khách hàng
9) Thế nào là Thuế GTGT được khấu trừ ? Trình bày nội dung và PP kế toán thế GTGT
được khấu trừ
10) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu nội bộ
11) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán phait thu khác
12) Sự cần thiết, nguyên tắc, và phương pháp kế toán dự phòng phait thu khó đòi
13) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
14) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản chi phí trả trước
15) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký cược ký quỹ
ngắn hạn
kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: Nguyen Linh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kế toán vốn bằng tiền 9 10 269