Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi suongmaitoyou
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:

Kế Toán Vốn Bằng Tiền tại Công ty Tư
Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn

MỤC LỤC

Lời nói đầu.........................................................................................................................1
Chương 1.............................................................................................................................2
Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và.....................................2
công tác kế toán của công ty tư vấn xây dựng........................................2
và phát triển nông thôn.............................................................................................2
i. Một số nét kháI quát về công ty tư vấn xây dựng và phát
triển nông thôn................................................................................................................2
1. Quá trình hình thành và phát triển:..........................................................2
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, có sự đầu
tư đúng đắn của Nhà nước trong việc phát triển cơ sở hạ
tầng, đặt nông nghiệp vào một vị trí mới rất quan trọng
giữa các ngành, ngành Tư vấn xây dựng ngày càng phát
triển....................................................................................3
Chương 2...........................................................................................................................24
Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền....................................................................24
Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền..............................24
Nhiệm vụ kế toán:......................................................................................................24

Chương 3...........................................................................................................................43
Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền ở
công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn...............................43

Lời nói đầu
“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và
đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành
kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng
những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa
làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trườn...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế Toán Vốn Bằng Tiền tại Công ty Tư
Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn
Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: suongmaitoyou
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền 9 10 295