Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi huonggiangkt94
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tốt nghiệp ĐH Công Nghiệp
TP.HCM
Lêi më ®Çu
X©y dùng b¶n mét ngµnh n xuÊt ®éc lËp chøc n¨ng t¸i n xuÊt
TSC§ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã gãp phÇn t¨ng søc m¹nh
kinh tÕ, ®Èy m¹nh tiÒm lùc quèc phßng, tiÒm lùc vËt chÊt kü thuËt chonghiÖp
CNH – H§H ®Êt níc.
H¹ch to¸n to¸n trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n víi t c¸ch mét phËn
cña c«ng qu¶n lý, nh»m ph¶n ¸nh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tµi chÝnh.
Trong s¶n xuÊt kinh doanh víi môc ®Ých cuèi cïng t×m kiÕm lîi nhuËn con
®êng chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùngn ph¶i t×m
mäi biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, h¹ thÊp chi
phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng. Trong c¸c yÕu cÊu thµnh lªn gi¸
thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm träng lín trong toµn
bé chi phÝ. Do vËy, h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña
qu¶n gióp doanh nghiÖp biÕt dông triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguyªnt liÖu cung cÊp
mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ cho nhu cÇun xuÊt, ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt
chÏ c¸c ®Þnh møc tr÷ tiªu hao nguyªn vËt liÖu ng¨n chÆn kÞp thêi viÖc dông
l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn lu ®éng, tiÕn tíi
thÊp chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn cao cho doanh
nghiÖp.
mét doanh nghiÖp x©y dùng C«ng ty Cổ Phần thiết bị giáo dục xây
dựng Tân Minh Châu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc y
l¾p d©n dông, nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh ®êng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty vµ
t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty em nhËn thøc ®-
îc tÇm quan trong cña c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
còng nh viÖc qu¶n sö dông nguyªn vËt liÖu nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao
nhÊt v× môc tiªu chÊt lîng cña c«ng tr×nh vµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
§îc gióp ®ìn t×nh cña gi¸o híng dÉn em ®· lùa chän ®Ò tµi Hoàn
thiện c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty CP thiết bị giáo dục xây
dựng Tân Minh Châu ®Ó ®i s©u nghiªn cøu phÇn hµnh to¸n nguyªn vËt
liÖu c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tÕ.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò chia thµnh:
Chương I: Tổng Quan về đề tài nghiên cứu
Ch¬ng II: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp
Ch¬ng III: Thực trạng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty CP thiết bị
giáo dục và xây dựng Tân Minh Châu
Ch¬ng IV: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
công ty CP thiết bị giáo dục và xây dựng Tân Minh Châu
Cao Xuân Vũ
Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: huonggiangkt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền 9 10 415