Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

1

-

2.1- KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Những vấn đề chung
Kế toán tiền tại quỹ
Kế toán tiền gởi ngân hàng
Kế toán tiền đang chuyển
Kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền
Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

2

2.1.1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Khái niệm
Vốn bằng tiền là một bộ phận tài sản
ngắn hạn được biểu hiện dưới hình thái
tiền tệ như: tiền Việt Nam, ngoại tệ,
vàng bạc- kim khí quý- đá quý.
Vốn bằng tiền bao gồm: tiền tại quỹ;
tiền gởi không kỳ hạn ở các ngân hàng,
các tổ chức tín dụng…; và tiền đang
chuyển.
3

Đặc điểm
Có tính lưu hoạt cao nhất trong tất cả
các loại tài sản ngắn hạn trong doanh
nghiệp.

4

Nguyên tắc kế toán
- Để ghi sổ kế toán tổng hợp và lập báo
cáo tài chính, kế toán phải sử dụng đơn
vị tiền tệ thống nhất (theo chế độ kế
toán Việt Nam là tiền Đồng Việt Nam).

5

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi
Sơ đồ kế toán:

37

2.2.5- TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC
Bảng cân đối kế toán
- Khoản phải thu ngắn hạn: phần Tài sản, loại
A- Tài sản ngắn hạn, nhóm III “Các khoản
phải thu ngắn hạn”
- Khoản phải thu dài hạn: phần Tài sản, loại BTài sản dài hạn, nhóm I “Các khoản phải thu
dài hạn”
Riêng dự phòng phải thu khó đòi: ghi số âm
dưới hình thức ghi trong (…).
Trường hợp các khoản phải thu có chi tiết SD
bên Có (người mua trả tiền trước..) được
phản ánh ở phần Nguồn vốn, loại A- Nợ phải
trả.
Ngoài ra các khoản phải thu còn được trình bày
chi tiết trên Bảng Thuyết minh BCTC.
38

...
1
1
CH NG 2ƯƠ
CH NG 2ƯƠ
K TOÁN V N B NG TI N
K TOÁN V N B NG TI N
VÀ CÁC KHO N PH I THU
VÀ CÁC KHO N PH I THU
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu 9 10 185