Ktl-icon-tai-lieu

kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi spyring
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3636 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
• Giảng viên:
• Khoa:
• Trường:

Nội dung
• Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền
• Kế toán tiền mặt tại quỹ
• Kế toán tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc hạch toán

Kế toán tiền mặt tại quỹ
• Mô hình hóa hoạt động thu, chi tiền mặt
• Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
• Thực hành kế toán tiền mặt trên PMKT

Mô hình hóa hoạt động thu tiền mặt

Mô hình hóa hoạt động chi tiền mặt

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền
mặt tại quỹ

Thực hành kế toán tiền mặt trên
PMKT
• Phân hệ kế toán tiền mặt trên phần mềm
• Quy trình xử lý kế toán tiền mặt trên phần
mềm
• Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý
tiền mặt

Thực hành kế toán tiền mặt trên
PMKT
• Các chứng từ đầu vào liên quan
• Nhập chứng từ vào PMKT
• Xem và in báo cáo tiền mặt tại quỹ

Phân hệ kế toán tiền mặt tại quỹ
trên PMKT

Quy trình xử lý kế toán tiền mặt trên
phần mềm

Thiết lập danh mục sử dụng trong
quản lý tiền mặt
• Danh mục khách hàng
• Danh mục nhà cung cấp
• Danh mục nhân viên

Thiết lập danh mục sử dụng trong quản
lý tiền mặt

Danh mục khách hàng
• Theo dõi chi tiết hoạt động bán hàng, các
khoản phải thu
• Thông tin cần cập nhật:
– Mã khách hàng
– Tên khách hàng
– Địa chỉ
– Mã số thuế
– ….

Danh mục khách hàng

Danh mục nhà cung cấp
• Theo dõi chi tiết hoạt động mua hàng, các
khoản phải trả
• Thông tin cần cập nhật:
– Mã nhà cung cấp
– Tên nhà cung cấp
– Địa chỉ
– Mã số thuế
– …..

Danh mục nhà cung cấp

Danh mục nhân viên
• Theo dõi chi tiết hoạt động tạm ứng, thanh
toán tạm ứng,..
• Thông tin cần cập nhật:
– Mã nhân viên
– Tên nhân viên
– Phòng ban
– Địa chỉ
–…

Danh mục nhân viên

Các chứng từ đầu vào liên quan
• Chứng từ gốc liên quan thanh toán:
– Hóa đơn bán hàng
– Phiếu nhập,...

• Chứng từ gốc liên quan thu chi tiền mặt:
– Phiếu thu
– Phiếu chi
– Bảng kiểm kê quỹ
– Giấy thanh toán tiền tạm ứng...

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu chi

Nhập chứng từ vào PMKT
• Các bước tiến hành trước khi nhập chứng
từ trong phần mềm
• Thông tin cần nhập trên chứng từ trong
PMKT
• Ví dụ về giao diện nhập phiếu thu, phiếu chi
trên PMKT

Các bước tiến hành trước khi nhập
chứng từ trong phần mềm

Thông tin cần nhập trên chứng từ
trong PMKT
Thông
tin chung

Thông tin
chi tiết

Thông tin cần nhập trên chứng từ
trong PMKT
• Phần thông tin chung:
• Tên và thông tin về đối tượng
• Diễn giải
• Ngày chứng từ
• Số chứng từ

• Phần thông tin chi tiết
• Bút toán định khoản
• Hạch toán bút toán thuế và khai báo các
thông tin liên quan đến thuế.
• ….

Giao diện nhập phiếu thu

G...
Giảng viên:
Khoa:
Trường:
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: spyring
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
kế toán vốn bằng tiền 9 10 765