Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Vống Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái

Được đăng lên bởi mrkenjack
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa có sự điều
tiết của nhà nước. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) thì bất kỳ một loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam … thì mục tiêu chính của mỗi doanh nghiệp đều là lợi nhuận và hiệu quả kinh tế mà quá
trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mang lại. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải có khả
năng phân tích, điều hành và quản lý doanh nghiệp sao cho có hiệu quả nhằm tích lũy mở rộng
sản xuất, kinh doanh đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà
nước.
Hằng ngày, tại các doanh nghiệp luôn có nguồn vốn thu chi xen kẽ mhau. Các khoản thu
là để có vốn bằng tiền để chi. Các khoản chi là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó
có nguồn thu để đáp ứng các khoản chi. Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn ra không ngừng. Có thời
điểm lượng tiền thu nhiều hơn lượng tiền chi và ngược lại.
Như vậy, qua sự lưu chuyển vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả
các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, trong tình hình tài chính
của doanh nghiệp luôn tồn tại các khoản phải thu, phải trả, tình hình thanh toán các khoản này
phụ thuộc vào phương thức thanh toán đang áp dụng tại doanh nghiệp và sự thỏa thuận giữa các
đơn vị kinh tế. Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác, với sự nhận
định về việc tổ chức hoạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu nói chung và các
khoản phải thu khách hàng nói riêng là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán
doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng như vậy, việc sử dụng làm sao, như thế nào để phát huy tính năng
vốn bằng tiền và doanh nghiệp luôn có một lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời, không ứ động
là yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài:
“Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu khách hàng” tại Công ty TNHH Bất động sản
Trần Thái để làm đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN THÁI
1.1
Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái
1.1.1.
Giới thiệu tổng quan
1.1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty
- Tên công ty
: Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái
- Tên tiếng Anh
: Tranthailands Company Limited
- Tên viết tắt
: Tranthailands Co.,Ltd.
- Địa chỉ
: 12/39 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
-

Minh...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa có sự điều
tiết của nnước. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã thành viên của tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) thì bất kỳ một loại hình doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài vào Việt
Nam thì mục tiêu chính của mỗi doanh nghiệp đều lợi nhuận hiệu quả kinh tế quá
trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mang lại. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải có khả
năng phân tích, điều hành quản doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhằm tích lũy mở rộng
sản xuất, kinh doanh đảm bảo đời sống cho người lao động làm tròn nghĩa vụ đối với nhà
nước.
Hằng ngày, tại các doanh nghiệp luôn có nguồn vốn thu chi xen kẽ mhau. Các khoản thu
là để vốn bằng tiền để chi. Các khoản chi là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó
nguồn thu để đáp ứng các khoản chi. Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn ra không ngừng. thời
điểm lượng tiền thu nhiều hơn lượng tiền chi và ngược lại.
Như vậy, qua sự lưu chuyển vốn bằng tiền người ta thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả
các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, trong tình hình tài chính
của doanh nghiệp luôn tồn tại các khoản phải thu, phải trả, tình hình thanh toán các khoản này
phụ thuộc vào phương thức thanh toán đang áp dụng tại doanh nghiệp sự thỏa thuận giữa các
đơn vị kinh tế. Để theo dõi kịp thời nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, với sự nhận
định về việc tổ chức hoạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu nói chung các
khoản phải thu khách hàng nói riêng là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán
doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng n vậy, việc sử dụng làm sao, n thế nào để phát huy tính năng
vốn bằng tiền doanh nghiệp luôn một lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời, không động
yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vậy, em đã chọn đề tài:
Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Bất động sản
Trần Thái để làm đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Kế Toán Vống Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế Toán Vống Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái - Người đăng: mrkenjack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kế Toán Vống Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái 9 10 867