Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1
(LI LA MA 45-1)

GVHD: ThS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG
SVTH: ĐINH THỊ THU HƯƠNG

TP.HCM, 10/ 2007

MỤC LỤC
Trang







NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP .......................................... i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................ ii
TÓM TẮT ĐỀ TÀI .............................................................................. iii
MỤC LỤC ............................................................................................ iv
DOANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ,GHI CHÚ ...................... ix

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................ 1
1.1.1. Khái niệm..................................................................................... 1
1.1.2. Doanh thu của hợp đồng xây dựng............................................. 1
1.1.2.1 Doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng....... 1
1.1.2.2 Các khoản tăng giản khi thực hiện hợp đồng ................ 1
1.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu..................................................... 2
1.1.3.1 Doanh thu theo tiến độ kế toán ....................................... 2
1.1.3.2 Doanh thu theo khối lượng hoàn thành.......................... 2
1.1.4. Chứng từ ghi sổ ........................................................................... 2
1.1.5. Tài khoản sử dụng....................................................................... 2
1.1.6. Sổ sách kế toán ............................................................................ 3
1.1.7. Kế cấu và nội dung phản ánh ..................................................... 3
1.1.8. Trình tự hạch toán ...................................................................... 3
Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................... 6
1.2.1. Khái niệm..................................................................................... 6
1.2.2. Xác định giá vốn hàng bán.......................................................... 6
1.2.3. Tài khoản sử dụng....................................................................... 9
1.2.4. Sổ sách kế toán ............................................................................ 9
1.2.5. Kết cấu ...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
K TOÁN XÁC ĐỊNH KT QU HOT ĐNG KINH
DOANH TI CÔNG TY LP MÁY VÀY DNG 45-1
(LI LA MA 45-1)
GVHD: ThS. TRN ĐÌNH PHNG
SVTH: ĐINH TH THU HƯƠNG
TP.HCM, 10/ 2007
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1 - Người đăng: Mảnh Vỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1 9 10 395