Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO

Được đăng lên bởi tranmythy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: Tổng quan về công ty CP ÔTÔ Thái Bảo
1.1

Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2

Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của công ty
1.2.1

Chức năng

1.2.2

Nhiệm vụ

1.2.3

Mục tiêu

1.3

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

1.4

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.4.1 Sơ lược về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty
1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.5

Tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1

Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.5.1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.5.1.2
1.5.2

Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán

Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

1.5.2.1

Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

1.5.2.2Hình thức sổ kế toán áp dụng
1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
Chương 2: Thực trạng về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.1 Điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công
ty
Đè tài: KẾ TOAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Page 1

2.1.3

Ghi nhận doanh thu, chi phí và thu nhập khác

2.1.4

Phương pháp tính giá vốn hàng bán

2.1.5

Phân loại doanh thu, chi phí và yêu cầu quản lý

2.2 Kế toán doanh thu, và thu nhập khác
2.2.3

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.3.1

Thủ tục chứng từ

2.2.3.2

Tài khoản sử dụng

2.2.3.3

Trình tự kế toán

2.2.3.4

Sổ sách kế toán

2.2.3.5

Quy trình ghi sổ kế toán

2.2.4

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.4.1

Thủ tục chứng từ

2.2.4.2

Tài khoản sử dụng

2.2.4.3

Trình tự kế toán

2.2.4.4

Sổ sách kế toán

2.2.5

Kế toán thu nhập khác

2.2.5.1

Thủ tục chứng từ

2.2.5.2

Tài khoản sử dụng

2.2.5.3

Trình tự kế toán

2.2.5.4

Sổ sách kế toán

2.3 Kế toán chi phí
2.3.3

Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.3.1

Thủ tục chứng từ

2.3.3.2

Tài khoản sử dụng

2.3.3.3

Trình tự kế toán

2.3.3.4

Sổ sách kế toán

2.3.4

Kế toán chi phí bán hàng

Đè tài: KẾ TOAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Page 2

2.3.4.1

Thủ tục chứng từ

2.3.4.2

Tài khoản sử dụng

2.3.4.3

Trình tự kế toán

2.3.4.4

Sổ sách kế toán

2.3.5

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.5.1

Thủ tục chứng từ

2.3.5.2

Tài khoản sử dụng

2.3.5.3

Trình tự kế toán

2.3.5.4

Sổ sách kế toán

2.3.6

Kế toán chi phí hoạt động tài chính

2.3.6.1

Thủ tục chứng từ

2.3.6.2

Tài khoản sử dụng

2.3.6.3

Trình tự kế toán

2.3.6.4

Sổ sách kế toán

2.3.7

Kế toán chi phí khác

2.3.7.1

Thủ tục chứng từ
...
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: Tổng quan về công ty CP ÔTÔ Thái Bảo
1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2 Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của công ty
1.2.1 Chức năng
1.2.2 Nhiệm vụ
1.2.3 Mục tiêu
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.4.1 Sơ lược về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty
1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
1.5.1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.5.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
1.5.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
1.5.2.1 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
1.5.2.2Hình thức sổ kế toán áp dụng
1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
Chương 2: Thực trạng về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.1 Điểm kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công
ty
Đè tài: KẾ TOAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Page 1
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO - Trang 2
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO - Người đăng: tranmythy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ÔTÔ THÁI BẢO 9 10 634