Ktl-icon-tai-lieu

kế toán xây dựng

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách quyết toán công trình
+Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó ( gọi là phân đoạn,
nghiệm thu giai đoạn)=> gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm
xong nghiệm thu luôn , thanh toán xuất hóa đơn luôn
Giai đoạn 1: biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 + biên bản xác nhận khối lượng giai
đoạn 1 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1 => xuất hóa đơn tài chính giai
đoạn 1
Giai đoạn 2: biên bản nghiệm thu giai đoạn 2 + biên bản xác nhận khối lượng giai
đoạn 2 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2 => xuất hóa đơn tài chính giai
đoạn 2
……………….cho đến khi kết thúc công trình
=> Kết thúc công trình = các giai đoạn cộng lại : biên bản nghiệm thu khi hoàn
thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành +
bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp
đồng

+ Loại công trình hoàn thành đại cục => tức bên thi công phải thi công xây dựng
hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào
sử dụng
=> Kết thúc công trình : biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng
công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng

...
Cách quyết toán công trình
+Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó ( gọi là phân đoạn,
nghiệm thu giai đoạn)=> gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm
xong nghiệm thu luôn , thanh toán xuất hóa đơn luôn
Giai đoạn 1: biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 + biên bản xác nhận khối lượng giai
đoạn 1 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1 => xuất hóa đơn tài chính giai
đoạn 1
Giai đoạn 2: biên bản nghiệm thu giai đoạn 2 + biên bản xác nhận khối lượng giai
đoạn 2 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2 => xuất hóa đơn tài chính giai
đoạn 2
……………….cho đến khi kết thúc công trình
=> Kết thúc công trình = các giai đoạn cộng lại : biên bản nghiệm thu khi hoàn
thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành +
bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp
đồng
+ Loại công trình hoàn thành đại cục => tức bên thi công phải thi công xây dựng
hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào
sử dụng
=> Kết thúc công trình : biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng
công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng
kế toán xây dựng - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kế toán xây dựng 9 10 892