Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenanhquynh9x
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 3635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Các kí hiệu

Trường Đại học Đại Nam

Tên đầy đủ

DTBH

Doanh thu bán hàng

KQHĐSXKD

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

GTGT

Giá trị gia tăng

VAT

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

CCDC

Công cụ dụng cụ

TSCĐ

Tài sản cố định

HHXK

Hàng hóa xuất khẩu

CPSX

Chi phí sản xuất

CPBH

Chi phí bán hàng

CPQLDN

Chi phí quản lý doanh nghiệp

GVHB

Giá vốn hàng bán

TKĐƯ

Tài khoản đối ứng

CT

Chứng từ

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

TNCN

Thu nhập cá nhân

THDN

Thu nhập doanh nghiệp

VNĐ

Việt Nam đồng

Nguyễn Ánh Quỳnh, MSV: 0454020128, Lớp: KT 04-01
0

DANH MỤC SƠ
ĐỒ BẢNG BIỂU

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Đại Nam

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sơ đồ 1.2: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng
Sơ đồ 1.4: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.5: Kế toán chi phí bán hàng
Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ 1.8: Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều
kiện doanh nghiệp áp dụng máy vi tính
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Sơ đồ 2.3: Trình tự hạch toán trên phần mềm
Mẫu biểu 1: Phiếu xuất kho
Mẫu biểu 2: Hóa đơn giá trị gia tăng
Mẫu biểu 3: Phiếu thu
Mẫu biểu 4: Phiếu chi
Mẫu biểu 5: Phiếu nhập kho
Mẫu biểu 6: Giấy báo nợ của ngân hàng
Mẫu biểu 7: Giấy báo có của ngân hàng
Biểu số 1: Sổ cái TK 511
Biểu số 2: Sổ cái TK 3331
Biểu số 3: Sổ cái TK 632
Biểu số 4: Sổ cái TK 5212
Biểu số 5: Sổ cái TK 6421
Biểu số 6: Sổ cái TK 6422
Biểu số 7: Sổ cái TK821
Biểu số 8: Sổ cái TK 911
Biểu số 9: Sổ nhật ký chung
Biểu số 10: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013
Biểu số 11: Báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí

Nguyễn Ánh Quỳnh, MSV: 0454020128, Lớp: KT 04-01
1

Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Ánh Quỳnh, MSV: 0454020128, Lớp: KT 04-01
2

Trường Đại học Đại Nam

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Đại Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt
Nam rất nhiều những cơ hội lớn, hướng tới sự hội nhập và phát triển toàn diện sánh
vai cùng các cường quốc trên thế giới hiện nay. Nhưng đồng thời với các cơ hội đó
các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn đặc...
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Đại Nam
DANH MỤC SƠ
ĐỒ BẢNG BIỂU
Nguyễn Ánh Quỳnh, MSV: 0454020128, Lớp: KT 04-01
0
Các kí hiệu Tên đầy đủ
DTBH
KQHĐSXKD
GTGT
VAT
CCDC
TSCĐ
HHXK
CPSX
CPBH
CPQLDN
GVHB
TKĐƯ
CT
BHXH
BHYT
BHTN
KPCĐ
TNCN
THDN
VNĐ
Doanh thu bán hàng
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Giá trị gia tăng
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Công cụ dụng cụ
Tài sản cố định
Hàng hóa xuất khẩu
Chi phí sản xuất
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Giá vốn hàng bán
Tài khoản đối ứng
Chứng từ
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Kinh phí công đoàn
Thu nhập cá nhân
Thu nhập doanh nghiệp
Việt Nam đồng
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: nguyenanhquynh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 531