Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận Tốt Nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền"

Được đăng lên bởi dohuyenvan
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 7273 lần   |   Lượt tải: 52 lần
SVTH : Đỗ Thị Huyền Vân

GVHD : Ths.Phạm Thị Bích Ngọc

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
1.1.1.Khái Niệm
Vốn bằng tiền là tài sản tồn tại trực tiếp hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở
hữu, thực hiện chức năng là phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh
doanh của DN. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà DN nào cũng có và sử dụng
Ngoài ra thì vốn bằng tiền còn được hiểu là những tài sản có thể dùng để dự trữ, tích
luỹ và làm phương tiện để thanh toán như: tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển.
Theo quan điểm của kiểm toán thì vốn bằng tiền là một khoản mục trong tài sản lưu
động, được trình bày trước tiên trên bảng cân đối kế toán, và là căn cứ để đánh giá khả
năng thanh toán của một DN.
1.1.2 Phân loại vốn bằng tiền
 Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền của DN được chia thành 3 loại:
- Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc do Ngân hàng
Nhà Nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức
đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Ngoại tệ: Đây là loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trường Việt Nam như các
đồng: đô la Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp (FFr), yên Nhật (JPY), đô la
Hồng Kông (HKD), mác Đức (DM)…..
- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: là tiền được dự trữ chủ yếu vì mục tiêu an toàn
trong nền kinh tế hơn là mục đích thanh toán trong kinh doanh.
 Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm 3 loại :
- Tiền mặt tại quỹ: bao gồm giấy bạc Ngân hàng Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ,
vàng, bạc… hiện đang quản lý tại két DN để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng
ngày trong sản xuất kinh doanh.
- TGNH: bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc mà DN đang gửi tại tài
khoản của DN tại Ngân hàng. Để chấp hành tốt kỷ luật thanh toán và theo dõi số tiền
của DN tại Ngân hàng đòi hỏi DN phải theo dõi chặt chẽ tình hình biến động và số dư
Khóa Luận Tốt Nghiệp

1

SVTH : Đỗ Thị Huyền Vân

GVHD : Ths.Phạm Thị Bích Ngọc

của từng loại tiền gửi.
- Tiền đang chuyển: là các khoản tiền của DN đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc
nhà nước hoặc đã gửi vào bưu điện để chuyển cho Ngân hàng hay đã làm thủ tục
chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa
nhận được giấy báo Có của Ngân hàng.
1.1.3 Đặc điểm vốn bằng tiền, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán.
 Đặc ...
SVTH : Đỗ Thị Huyền Vân GVHD : Ths.Phạm Thị Bích Ngọc
CHƯƠNG I : SLÝ LUN V KẾ TOÁN VN BNG TIN TRONG
DOANH NGHIP
1.1. Khái quát chung v kế toán vốn bng tin trong doanh nghip.
1.1.1.Khái Nim
Vốn bằng tiền tài sản tồn tại trực tiếp hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở
hữu, thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh
doanh của DN. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà DN nào cũng có và sử dụng
Ngoài ra thì vn bằng tin còn đưc hiu là nhng tài sn có thể dùng đdự tr, tích
lu m phương tiện đ thanh toán như: tin mặt, TGNH, tin đang chuyển.
Theo quan đim ca kiểm toán thì vn bng tiền mt khoản mục trong tài sản lưu
động, đưc trình bày trước tiên trên bảng n đối kế toán, n cứ để đánh giá khả
ng thanh toán của một DN.
1.1.2 Phân loại vốn bằng tin
Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền của DN được chia thành 3 loại:
- Tiền Việt Nam: loại tiền phù hiệu. Đây c loại giấy bạc do Ngân hàng
Nhà Nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức
đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Ngoại tệ: Đây loại giấy bạc không phải do Ngân ng Nhà Nước Việt Nam
phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trường Việt Nam như các
đồng: đô la Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp (FFr), yên Nhật (JPY), đô la
Hồng Kông (HKD), mác Đức (DM)…..
- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: tiền được dự trữ chủ yếu mục tiêu an toàn
trong nền kinh tế hơn là mục đích thanh toán trong kinh doanh.
Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm 3 loại :
- Tiền mặt tại quỹ: bao gồm giấy bạc Ngân hàng Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ,
vàng, bạc… hiện đang quản tại két DN để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng
ngày trong sản xuất kinh doanh.
- TGNH: bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc DN đang gửi tại tài
khoản của DN tại Ngân hàng. Để chấp hành tốt kỷ luật thanh toán và theo dõi số tiền
của DN tại Ngân hàng đòi hỏi DN phải theo dõi chặt chẽ tình hình biến động và số dư
Khóa Luận Tốt Nghiệp 1
Khóa luận Tốt Nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận Tốt Nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền" - Người đăng: dohuyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Khóa luận Tốt Nghiệp "Kế Toán Vốn Bằng Tiền" 9 10 396