Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 4: Kiểm

soát hệ
thống thông tin kế toán

1

Những câu hỏi…


Làm sao đảm bảo an toàn cho tài sản, cho dữ liệu
kế toán?



Làm sao đảm bảo hợp lý rằng thông tin kế toán
được cung cấp trung thực, hợp lý và đáng tin cậy?



Làm sao đánh giá tính kiểm soát của một phần mềm
kế toán và chọn lựa phần mềm kế toán đáp ứng yêu
cầu kiểm soát?



Làm sao đánh giá kiểm soát nội bộ trong điều kiện
tin học hoá công tác kế toán?

2

Mục tiêu chương
 Giới

thiệu định nghĩa và
các thành phần của
KSNB theo COSO
nghệ thông tin và
các ảnh hưởng đến
kiểm soát Hệ thống
thông tin kế toán

 Công

3

Nội dung

4



Tổng quan về Kiểm soát nội
bộ



Ảnh hưởng công nghệ thông
tin đối với kiểm soát trong
môi trường máy tính



Kiểm soát chung và kiểm
soát ứng dụng trong
HTTTKT

Tổng quan về Kiểm soát nội bộ

Lam  an thua lo

Tai san bi m at m at

Mục tiêu của doanh nghiệp

BC TC  khong trung thuc
5

V i pham  phap luat

Kiểm soát thông tin đầu ra
 Đảm

bảo an toàn cho các kết xuất và thông tin
nhạy cảm của doanh nghiệp.
 Quy định người sử dụng phải có trách nhiệm
kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và trung thực của
thông tin sau khi nhận thông tin, báo cáo.
 Quy định huỷ các dữ liệu, thông tin bí mật sau khi
tạo ra kết xuất trên giấy than, trên các bản in thử,
các bản nháp, …
38

Kiểm soát thông tin đầu ra
cường các
giải pháp an toàn
hệ thống mạng
trong trường hợp
chuyển giao thông
tin trên hệ thống
mạng máy tính.

 Tăng

39

...
1
Ch ng 4: ươ Ki m soát h
th ng thông tin k toán ế
Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán 9 10 231