Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ. Chu trình mua hàng thanh toán

Được đăng lên bởi Pham Cao Thao Nguyen
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TS Đường Nguyễn Hưng, Email: toolympia@yahoo.com, Tel.: 0905364989

A. LÝ THUYẾT VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
1. Mô tả các giai đoạn trong chu trình mua hàng và thanh toán
Chu trình mua hàng và thanh toán gồm 4 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Mua hàng.
+ Giai đoạn 2: Nhận hàng.
+ Giai đoạn 3: Theo dõi nợ phải trả.
+ Giai đoạn 4: Thanh toán.
a. GĐ 1: Mua hàng
Giai đoạn này bao gồm các bước:
-

Đề nghị mua hàng:
Thông thường ở mỗi doanh nghiệp thường sẽ có một bộ phận chuyên nghiên
cứu nhu cầu nguyên vật liệu ,công cụ, dụng cụ cần thiết cho sản xuất hay nhu
cầu về hàng hóa tiêu thụ, đó là bộ phận kế hoạch. Bộ phận này có nhiệm vụ lên
kế hoạch , cung ứng đảm bảo cung cấp đầy đủ các yếu tố đầu vào để quá trình
sản xuất được liên tục nhưng đồng thời cũng không quá nhiều gây ứ đọng vốn
ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có nhu cầu mua
hàng của các bộ phận trong doanh nghiệp, bộ phận kế hoạch sẽ lập giấy đề nghị
mua hàng. Giấy đề nghị mua hàng bao gồm các thông tin về mục đích yêu cầu

-

-

-

mua hàng, mã hàng, tên hàng, quy cách, số lượng hàng, yêu cầu về thời gian
nhận hàng...
Xét duyệt mua hàng:
Giấy đề nghị mua hàng sẽ được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt sau khi xem
xét tính hợp lý của thông tin trên giấy đề nghị như số lượng, quy cách hàng
mua, thời gian yêu cầu...Thông thường trưởng bộ phận có nhu cầu mua hàng sẽ
là người chịu trách nhiệm phê duyệt việc mua hàng.
Lựa chọn nhà cung cấp:
Mục đích là để đảm bảo đơn vị có thể tiếp cân được những nguồn cung cấp có
chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Sau khi nhận được giấy đề nghị mua hàng (đã
được phê chuẩn) từ bộ phận có nhu cầu, bộ phận mua hàng sẽ căn cứ vào loại
hàng để mời những nhà cung cấp gửi bảng báo giá cho mình. Các bảng này
phải được tập trung tại bộ phận xử lý báo giá để phân tích và chọn ra nhà cung
cấp hàng có chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Việc lựa chon nhà cung cấp phải
được người có thẩm quyền phê duyệt, thông thường trưởng bộ phận mua hàng
hoặc giám đốc sẽ xem xét và phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp.
Đặt hàng:
1

TS Đường Nguyễn Hưng, Email: toolympia@yahoo.com, Tel.: 0905364989

Căn cứ trên giấy đề nghị mua hàng và kết quả chọn lựa nhà cung cấp, bộ phận
mua hàng sẽ lập đơn đặt hàng thành ít nhất là 5 liên. Một liên lưu tại bộ phận
mua hàng để theo dõi tiến độ thực hiện, một liên gửi cho nhà cung cấp để thông
báo về việc đặt hàng, một liên gửi cho bộ phận nhận hàng để làm căn cứ đối
chiếu khi nhận hàng, một liên gửi cho bộ phận đề nghị mua hàng để biết đề
nghị mua h...
TS Đường Nguyễn Hưng, Email: toolympia@yahoo.com, Tel.: 0905364989
1
A. LÝ THUYT V CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
1. Mô t các giai đoạn trong chu trình mua hàng và thanh toán
Chu trình mua hàng và thanh toán gồm 4 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Mua hàng.
+ Giai đoạn 2: Nhn hàng.
+ Giai đoạn 3: Theo dõi n phi tr.
+ Giai đoạn 4: Thanh toán.
a. GĐ 1: Mua hàng
Giai đon này bao gồm các bước:
- Đề ngh mua hàng:
Thông thường mi doanh nghip thường s mt b phn chuyên nghiên
cu nhu cu nguyên vt liu ,công c, dng c cn thiết cho sn xut hay nhu
cu v hàng hóa tiêu thụ, đó bộ phn kế hoch. B phn này có nhim v lên
kế hoch , cung ứng đm bo cung cấp đầy đ các yếu t đầu vào đ quá trình
sn xuất được liên tục nhưng đồng thời cũng không quá nhiều y đọng vn
ảnh hưởng ti hoạt động kinh doanh ca doanh nghip. Khi nhu cu mua
hàng ca các b phn trong doanh nghip, b phn kế hoch s lp giấy đề ngh
mua hàng. Giy đề ngh mua hàng bao gm các thông tin v mục đích yêu cu
mua hàng, hàng, tên hàng, quy cách, s ng hàng, yêu cu v thi gian
nhn hàng...
- Xét duyt mua hàng:
Giấy đề ngh mua hàng s được cp trên thm quyn phê duyt sau khi xem
xét tính hp ca thông tin trên giy đề ngh như số lượng, quy cách hàng
mua, thi gian yêu cầu...Thông thường trưởng b phnnhu cu mua hàng s
là người chu trách nhim phê duyt vic mua hàng.
- La chn nhà cung cp:
Mục đích để đảm bảo đơn vị th tiếp cân được nhng ngun cung cp
chất lưng giá c hp nht. Sau khi nhận được giy đề ngh mua hàng (đã
được phê chun) t b phn nhu cu, b phn mua hàng s căn cứ vào loi
hàng đ mi nhng nhà cung cp gi bng báo giá cho mình. Các bng y
phải được tp trung ti b phn x lý báo giá để phân tích chn ra nhà cung
cp hàng có chất lượng và giá c hp nht. Vic la chon nhà cung cp phi
được người thm quyn phê duyệt, thông thường trưởng b phn mua hàng
hoặc giám đốc s xem xét và phê duyt la chn nhà cung cp.
- Đặt hàng:
Kiểm soát nội bộ. Chu trình mua hàng thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ. Chu trình mua hàng thanh toán - Người đăng: Pham Cao Thao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ. Chu trình mua hàng thanh toán 9 10 338