Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát tiền lương

Được đăng lên bởi nguyenlethaonhi16
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

-------------***-------------

TRẦN THỊ THANH TÂM

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH
NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TNHH POONGSHINVINA

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành

Quản trị kinh doanh

Mã số

60.34.05

Người hướng dẫn khoa học GS.TS. PHẠM THỊ MỸ DUNG

HÀ NỘI – 2011

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.
Các số liệu và kết quả trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng
ñược ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.
Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011
Học viên

Trần Thị Thanh Tâm

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………..

i

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường ðại học Nông
nghiệp Hà Nội. Tôi ñã hoàn thành luận văn thạc sỹ khoa học quản trị kinh
doanh với ñề tài

“ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương

tại Công ty TNHH PoongshinVina ”.
Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Phạm Thị
Mỹ Dung ñã dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong
suốt quá trình nghiên cứu ñề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Viện ðào tạo Sau ñại học, các thầy cô giáo
trong Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, bộ môn Kế toán trường ðại học
Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện, giúp ñỡ tôi thực hiện ñề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các phòng, ban và cán bộ công nhân viên
Công ty TNHH PoongshinVina ñã hợp tác và tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi thu
thập tài liệu cho ñề tài này.
Trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược nhiều
sự giúp ñỡ, ñộng viên, khích lệ rất nhiều từ phía gia ñình và bạn bè ñồng
nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ và ghi nhận những tình cảm
quý báu ñó.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011
Học viên

Trần Thị Thanh Tâm

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………..

ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

HTKSNB

Hệ thống kiểm soát nội bộ

CNV

Công nhân viên

LðTL

Lao ñộng tiền lương

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………..

iii

MỤC LỤC
Lời cam ñoan

i

Lời cảm ơn

ii

Danh mục các từ viết tắt

iii

Danh mục bảng

vi

Danh mục sơ ñồ

viii

1

MỞ ðẦU

1

1.1

Tính cấp thiết của ñề tài

1

1.2

Mục tiêu nghiên cứu

2

1.3

ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài

2

2

CƠ SỞ LÝ LUẬN

4

2.1

Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ

4

2.2

Cơ cấu của hệ thống k...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
-------------***-------------
TRẦN THỊ THANH TÂM
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH
NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TNHH POONGSHINVINA
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Mã số
60.34.05
Ngưi hướng dn khoa hc GS.TS. PHẠM TH M DUNG
HÀ NỘI – 2011
Kiểm soát tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát tiền lương - Người đăng: nguyenlethaonhi16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Kiểm soát tiền lương 9 10 466