Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán

Được đăng lên bởi nidang1311
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm toán Nhà nước

GV: NCS ThS. Hồ Tuấn Vũ

MỤC LỤC
PHẦN 1: NHỮNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC…….4
1. Khái quát chung về kiểm toán Nhà nƣớc (KTTNN)………………………..4
1.1. Khái niệm…………………………………………………………………..4
1.2. Các đặc trƣng cơ bản của kiểm toán Nhà Nƣớc………………………...4
2. Sự ra đời của kiểm toán Nhà nƣớc Việt Nam……………………………….6
2.1. Sự ra đời của kiểm toán là một tất yếu khách quan…………………….6
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán Nhà nƣớc ở Việt Nam……………8
2.3. Cơ chế tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam……………...9
2.4. Quyền hạn của Kiểm toán viên………………………………………….11
2.5. Các đơn vị kiểm toán khu vực…………………………………………...12
2.6. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nƣớc chuyên ngành………………………..13
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC
VIỆT NAM…………………………………………………………………………14
1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng và phát triển kiểm toán
Nhà nƣớc ở Việt Nam……………………………………………………………...14
2. Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nƣớc Việt Nam……………….15
2.1.Những kết quả đạt đƣợc……………………………………...…………15
2.2.Những hạn chế còn tồn tại………………………………………………16
3. Tình hình hoạt động Kiểm toán Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay…………..17
3.1. Kiểm toán Nhà nƣớc khu vực phía Bắc……………………………...17
3.2. Kiểm toán Nhà nƣớc khu vực Miền Trung………………………….18
3.3. Kiểm toán Nhà nƣớc khu vực phía Nam…………………………….18
3.4. Kiểm toán Nhà nƣớc khu vực Miền Tây Nam Bộ…………………..19
PHẦN III: PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CỦA KIỂM TOÁN
NHÀ NƢỚC VIỆT NAM………………………………………………………….21

B18KDN

Trang 1

Kiểm toán Nhà nước

GV: NCS ThS. Hồ Tuấn Vũ

DANH SÁCH MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN

STT Họ và Tên

MSSV

Lớp

1826263097

B18KDN1

1

Trương Thị Phương Thảo

2

Hoàng Lê Ngọc Trân

B18KDN1

3

Đinh Thị Thúy Hạnh

B18KDN2

4

Đặng Thị Thanh Nhàn

5

Đỗ Xuân Diễm Thúy

B18KDN

1826263064

Mức Độ

Ghi chú

B18KDN2

B18KDN2

Trang 1

Kiểm toán Nhà nước

GV: NCS ThS. Hồ Tuấn Vũ
LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động kiểm toán đã được ra đời từ rất sớm, khoảng thế kỉ thứ ba trước công
nguyên. Thực tế lúc đó các nhà cầm quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để
kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của học về kết quả kiểm
tra độc lập. Đến giữa thế kỉ XX, hoạt động này thực sự phát triển ở Tây Âu và Bắc Mĩ.
Ở Việt Nam, từ kiểm toán mới chính thức xuất hiện từ tháng 5/1991. Cho đến nay
kiểm toán phát triển rất nhanh, đặc biệt ở Bắc Mĩ và Tây Âu bằng sự xuất hiện nhiều
loại hình kiểm toán, nhiều mô hình tổ chức và bằng sự thâm nhập vào nhiều lĩnh vực
trong đời sống xã hội.
Kiểm toán nhà nướ...
Kiểm toán Nhà nước GV: NCS ThS. Hồ Tuấn Vũ
B18KDN Trang 1
MC LC
PHN 1: NHNG KHÁI QUÁT CHUNG V KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC…….4
1. Khái quát chung v kiểm toán Nhà nƣc (KTTNN)……………………..4
1.1. Khái nim…………………………………………………………………..4
1.2. Các đc trƣng cơ bản ca kim toán Nhà Nƣớc………………………...4
2. S ra đi ca kim toán Nhà nƣớc Vit Nam……………………………….6
2.1. S ra đời ca kim toán là mt tt yếu khách quan………………….6
2.2. Chức năng, nhim v ca kim toán Nhà nƣớc Vit Nam……………8
2.3. Cơ chế t chức và cơ chế hoạt đng ca KTNN Vit Nam……………...9
2.4. Quyn hn ca Kim toán viên……………………………………….11
2.5. Các đơn vị kim toán khu vc…………………………………………...12
2.6. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nƣớc chuyên ngành………………………..13
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC
VIỆT NAM…………………………………………………………………………14
1. Những thuận lợi kkhăn trong việc xây dựng phát triển kiểm toán
Nhà nƣớc ở Việt Nam…………………………………………………………...14
2. Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nƣớc Việt Nam……………….15
2.1.Những kết quả đạt đƣợc…………………………………...…………15
2.2.Những hạn chế còn tồn tại………………………………………………16
3. Tình hình hoạt động Kiểm toán Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay…………..17
3.1. Kim toán N ớc khu vực phía Bắc…………………...17
3.2. Kim toán N ớc khu vực Miền Trung……………….18
3.3. Kim toán N ớc khu vực phía Nam………………….18
3.4. Kim toán Nhà c khu vực Miền Tây Nam Bộ…………..19
PHẦN III: PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CA KIM TOÁN
NHÀ NƢC VIT NAM………………………………………………………….21
Kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán - Người đăng: nidang1311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Kiểm toán 9 10 335