Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BAI T!P CHUYEN

DE

7

Bai l.Hay cho bich trong cac tnrong hejp dLtdi day, Ki~m toan vien se dLta ra

9 ki~n

gl tren bao

cao kitim toan:

Khong trc;mg
""
yeu

Tlnh hu6ng

TrQng ye'u
nhLtng khong
Ian toa

TrQng ye'u, Ian t6a

Tlnh hu6ng chLta ro rang

Gioi h~n v~ ph~m vi

Khong nha't tri vdi GD

Thay deli chinh sach ke' toan,
dii khai bao d~y du
Gia thie't v~ tinh ho~t dQng
lien tl,lCco nhung ye'u to'
khong chifc chifn, dii thuye't
minh

Bai 2: Trang
31.12.20xl

qua trlnh kitim toan bao cao tai chinh cua nam tai chinh ke't thuc ngay

cua cong ty ABC, ki~m toan vien (KTV) khong nh~n dLtejc giai trlnh cua Ban giam

d6c. Ngoai va'n d~ nay, ki~m toan vien dii thu th~p du b~ng chung dti dLta ra
toan ph~n. Anh (chi) hay cho bie't KTV dn

9 kie'n

cha'p nMn

phat hanh lo~i bao cao kitim toan nao trong

trLtong hejp nay. Giai thich vifn tift.
Bai 3: Hay cho bie't KTV se dLta ra

9 kie'n

gl tren BCTC dLtejc ki~m toan trong cac tlnh hu6ng

dQc I~p dLtdi day (gia sa ngo~i cac sai ph~m ( ne'u co) neu trong cac tlnh hu6ng ben dLtoi, thl
bao cao tai chinh cua ddn vi la trung thlfc va hejp 19):
a.Trong bao cao thLtong nien cua cong ty co mQt bang tom tift cac ke't qua d~t dLtejc chu ye'u
cua cong ty trong nam tai chinh. KTV nh~n tha'y cac thong tin nay khong nha't quan mQt cach

tr9ng ye'u vdi baa cao tai chinh rna mlnh da: ki~m toan va dtlc;1cdinh kern trong baa cao
thtlang nien. Sau khi ra soat l<;li,KTV tha'y r~ng dn phai di€u chinh l<;libang tom tat noi tren
nhtlng cong ty khong d6ng y.
b.Khi ki~m toan baa cao tai chinh (BCTC) clla nien dQ ke't thuc ngay 31/12/20xl clla Cong ty
Blnh Tan, KTV nh~n tha'y co nhflng da'u hi~u cho tha'y gia dinh v€ tinh h9at dQng lien tl;lc bi
vi ph<;lm do cong ty khong co kha nang thanh toan cac khoan nc;1phai tra dao h<;lntrong nam
tdi. Blnh Tan da: co ke' hO<;lchd~ giai quye't tlnh tr<;lngtren, baa g6m ban cac khoan d~u ttl co
kha nang sinh lc;1itha'p va huy dQng rnQt s6 khoan tai trc;1dai h<;ln.Giarn d6c clla Blnh Tan da:
cung ca'p cac b~ng chung dang tin c~y v€ vi~c tie'n hanh va ke't qua clla ke' hO<;lchtren cho
KTV, va khai baa d~y dll v€ slf ki~n nay tren thuye't rninh BCTC.
c. MQt khoan dfiu ttl t<;lintldc ngoai va ki~rn toan vien khong th~ ki~rn toan dtlc;1ccac s6li~u
nay.
d. MQt s6 nQi dung trlnh bay trong Thtl clla HQi d6ng quan tr! dinh kern vdi baa cao tai chinh
khong nha't quan vdi baa cao tai chinh. Dc1n vj khong di€u chinh thea yeu du Clla ki~rn toan
vien.
Bai 4. Cac phat bi~u sau day dung hay sai? T<;lisao?
a.Ne'u pha...
BAI T!P CHUYEN
DE
7
Bai l.Hay cho bich trong cac tnrong hejp dLtdi day, Ki~m toan vien se dLta ra
9
ki~n gl tren bao
cao kitim toan:
Khong trc;mg
TrQng ye'u
Tlnh hu6ng
""
nhLtng khong
TrQng ye'u, Ian t6a
yeu
Ian toa
Tlnh hu6ng chLta ro rang
Gioi h~n v~ ph~m vi
Khong nha't tri vdi GD
Thay deli chinh sach ke' toan,
dii khai bao d~y du
Gia thie't v~ tinh ho~t dQng
lien tl,lCco nhung ye'u to'
khong chifc chifn, dii thuye't
minh
Bai 2: Trang qua trlnh kitim toan bao cao tai chinh cua nam tai chinh ke't thuc ngay
31.12.20xl cua cong ty ABC, ki~m toan vien (KTV) khong nh~n dLtejcgiai trlnh cua Ban giam
d6c. Ngoai va'n d~ nay, ki~m toan vien dii thu th~p du b~ng chung dti dLta ra
9
kie'n cha'p nMn
toan ph~n. Anh (chi) hay cho bie't KTV dn phat hanh lo~i bao cao kitim toan nao trong
trLtong hejp nay. Giai thich vifn tift.
Bai 3: Hay cho bie't KTV se dLta ra
9
kie'n gl tren BCTC dLtejcki~m toan trong cac tlnh hu6ng
dQc I~p dLtdi day (gia sa ngo~i cac sai ph~m ( ne'u co) neu trong cac tlnh hu6ng ben dLtoi, thl
bao cao tai chinh cua ddn vi la trung thlfc va hejp 19):
a.Trong bao cao thLtong nien cua cong ty co mQt bang tom tift cac ke't qua d~t dLtejcchu ye'u
cua cong ty trong nam tai chinh. KTV nh~n tha'y cac thong tin nay khong nha't quan mQt cach
Kiểm toán - Trang 2
Kiểm toán - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm toán 9 10 151