Ktl-icon-tai-lieu

kiểm toán

Được đăng lên bởi hung-le-sy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
I. Câu hỏi trắc nghiệm
1. Theo liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống
chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được mục tiêu :
a. Bảo vệ tài sản của đơn vị.
b. Bảo đảm độ tin cậy của thông tin.
c. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý.
d. Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý
e. Tất cả các mục tiêu trên.
ĐÁP ÁN : E
2. Loại hình kiểm toán đánh giá thường xuyên về tính hiệu quả của việc thiết kế và vận
hành các chính sách :
a. Kiểm toán nội bộ.
b. Kiểm toán độc lập.
c. Kiểm toán Nhà nước.
d. Cả A và B.
ĐÁP ÁN : A
3. Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận :
a. Trực thuộc một cấp cao nhất để không giới hạn phạm vi hoạt động của nó.
b. Phải trực thuộc một cấp cao đủ để không giới hạn phạm vi hoạt động của nó.
c. Phải được giao một quyền hạn lớn và hoạt động hoàn toàn độc lập với phòng kế toán
và các bộ phận hoạt động được kiểm tra.
d. Phải được giao một quyền hạn tương đối rộng rãi và hoạt động tương đối độc lập với
phòng kế toán và các bộ phận hoạt động được kiểm tra.
e. Cả câu B và D
ĐÁP ÁN : E.
4, Thủ tục kiểm soát do các nhà quản lí xây dựng dựa trên các nguyên tắc
a. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc phân công phân nhiệm và làm việc cá nhân
b. Nguyên tắc phân công phân nghiệm và nguyên tắc tự kiểm tra
c. Nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc ủy quyền
và phê chuẩn.
d. Không câu nào đúng
ĐÁP ÁN : C
5. Những người nằm trong ủy ban kiểm soát :
a. Thành viên HĐQT.
b. Thành viên Ban Giám Đốc.
c. Các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát.
d. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ quản lý.
ĐÁP ÁN : A
6. Việc đánh giá xem liệu các BCTC có thể kiểm toán được hay không nằm trong khâu nào
trong trình tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ :
a. Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát
nội bộ trên giấy tờ làm việc.
b. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho các khoản mục trên BCTC.
c. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát.

d. Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ.
ĐÁP ÁN : A
7. Phương pháp tiếp cận để thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá
rủi ro kiểm soát bao gồm:
a. Tiếp cận theo khoản mục.
b. Tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ.
c. Tiếp cận theo các khoản mục phát sinh.
d. Tiếp cận theo kinh nghiệm.
e. Câu A, B đúng.
ĐÁP ÁN : E
8. Trong thử nghiệm kiểm soát, nếu các thủ tục để lại dấu vết trên tài liệu thì nên áp dụng
phương pháp :
a. Phép thử “Walk through...
Ch ng 4: Đánh giá h th ng ki m soát n i bươ
I. Câu h i tr c nghi m
1. Theo liên đoàn k toán qu c t (IFAC), h th ng ki m soát n i b là m t h th ngế ế
chính sách và th t c đ c thi t l p nh m đ t đ c m c tiêu : ượ ế ượ
a. B o v tài s n c a đ n v . ơ
b. B o đ m đ tin c y c a thông tin.
c. B o đ m vi c th c hi n các ch đ pháp lý. ế
d. B o đ m hi u qu c a ho t đ ng và năng l c qu n lý
e. T t c các m c tiêu trên.
ĐÁP ÁN : E
2. Lo i hình ki m toán đánh giá th ng xuyên v tính hi u qu c a vi c thi t k và v n ườ ế ế
hành các chính sách :
a. Ki m toán n i b .
b. Ki m toán đ c l p.
c. Ki m toán Nhà n c. ướ
d. C A và B.
ĐÁP ÁN : A
3. B ph n ki m toán n i b là b ph n :
a. Tr c thu c m t c p cao nh t đ không gi i h n ph m vi ho t đ ng c a nó.
b. Ph i tr c thu c m t c p cao đ đ không gi i h n ph m vi ho t đ ng c a nó.
c. Ph i đ c giao m t quy n h n l n và ho t đ ng hoàn toàn đ c l p v i phòng k toán ượ ế
và các b ph n ho t đ ng đ c ki m tra. ượ
d. Ph i đ c giao m t quy n h n t ng đ i r ng rãi và ho t đ ng t ng đ i đ c l p v i ượ ươ ươ
phòng k toán và các b ph n ho t đ ng đ c ki m tra.ế ượ
e. C câu B và D
ĐÁP ÁN : E.
4, Th t c ki m soát do các nhà qu n lí xây d ng d a trên các nguyên t c
a. Nguyên t c b t kiêm nhi m, nguyên t c phân công phân nhi m và làm vi c cá nhân
b. Nguyên t c phân công phân nghi m và nguyên t c t ki m tra
c. Nguyên t c phân công phân nhi m, nguyên t c b t kiêm nhi m và nguyên t c y quy n
và phê chu n.
d. Không câu nào đúng
ĐÁP ÁN : C
5. Nh ng ng i n m trong y ban ki m soát : ườ
a. Thành viên HĐQT.
b. Thành viên Ban Giám Đ c.
c. Các chuyên gia am hi u v lĩnh v c ki m soát.
d. Thành viên HĐQT kiêm nhi m các ch c v qu n lý.
ĐÁP ÁN : A
6. Vi c đánh giá xem li u các BCTC có th ki m toán đ c hay không n m trong khâu nào ượ
trong trình t đánh giá h th ng ki m soát n i b :
a. Thu th p hi u bi t v h th ng ki m soát n i b và mô t chi ti t h th ng ki m soát ế ế
n i b trên gi y t làm vi c.
b. Đánh giá ban đ u v r i ro ki m soát đ l p k ho ch cho các kho n m c trên BCTC. ề ủ ế
c. Th c hi n th nghi m ki m soát.
kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm toán - Người đăng: hung-le-sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kiểm toán 9 10 433