Ktl-icon-tai-lieu

kiểm toán 1

Được đăng lên bởi hung-le-sy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU 1:
a/ kiểm toán là gì ?
kiểm toán là một quá trình do kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm
thu thập bằng chứng về thông tin có thể định lượng của một tổ chức và đánh giá
chúng nhằm thẳm định và báo cáo mức độ phù hợp giữ những thông tin đo với những
chuẩn mực đã được thiết lập .
b/.tại sai cần phải kiểm toán .?
Kiểm toán là cái thước đo tin cậy về chi tiêu lỗ lãi thật của cơ quan doanh nghiệp! Vì
vậy để đánh giá về mặt tài chính một cơ quan thì phải kiểm toán! Hiện nay có kiểm
toán nhà nước để kiểm toán các cơ quan dùng tiền ngân sách và một số cty kiểm toán
để phục vụ bất cứ cơ quan nào cần kiểm toán. Ví dụ một cty cổ phần mà có nghi ngờ
về tài chính thì có thể thuê cty kiểm toàn vào để minh bạch tài chính cho cổ đông biết!
CÂU 2:
Trình bài về cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính ?
Là những giài trình của người quả lý để chứng minh về các dử liệu được trình bài trên
báo cáo tài chính . những cơ sở dẫn liệu này xuất phát từ trách nhiệm của các nhà quả
lý đối với việc thiết lập , trình bài và công bố báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực
kế toán hiện hành .có thể phân thành các cơ sở dẫn liệu sau:
a/hiện hữu và phát hành :
tài sản và công nợ được phàn ánh trên báo cáo tài chính thì phải có thực vào thời điểm
báo cáo ,và các nghiệp vụ ghi chép thì thật sự xảy ra trong báo cáo tài chính
b/.đầy dủ :
toàn bộ các ngiệp vụ ,tài sản ,có nghĩa vụ phản ánh thanh toán công nợ được trình bài
trên báo cáo tài chính
c/. quyền và nghĩa vụ :
đơn vị có quyền sở hữu đối với tài sản ,có nghĩa vụ thanh toán công nợ được trình bài
trên báo cáo tài chính
d./đánh giá :
tài sản ,nguồn vốn ,doanh thu ,chi phí và công nợ phải được thanh toán theo đúng
nguyên tắt kế toán được chấp nhận phổ biến
e/.ghi chép chính xác :
các ngiệp vụ phải ghi chép đúng số tiền ,các tài khoản đảm bảo chính xác về mặc tính
toán ,tổng cộng ,lũy kế và số liệu trên sổ cái ,sổ chi tiết phải khóp nhau .mọi thu nhập
và chi phải được phân bổ trong kỳ
f./trình bài và công bố :
các tài khoản phải được trình bài ,phân loại và công bố trên báo cáo tài chính phải đúng
theo chuẩn mực kế toán hiện hành , mọi vấn đề trọng yếu được công bố theo đúng
yêu cầu trên báo cáo tài chính .
CÂU 3:
Phân biệt các loại kiểm toán (theo đối tượng và theo chủ thể)
a/.theo đối tượng :
• kiểm toán hoạt động :là tiến hành kiểm tra và đánh giá về sự hữu hiệu và tính hiệu
quả của một hoạt động để đề xuất phương án cải tiến ,loại này thường được thực
hiện bở công việc ktv nội bộ , có thể do ktv nn hay ktv độc lập tiến hà...
C U 1:
a/ ki m toán là gì ?
ki m toán là m t quá trình do ki m toán viên đ năng l c và đ c l p ti n hành nh m ế
thu th p b ng ch ng v thông tin có th đ nh l ng c a m t t ch c và đánh giá ượ
chúng nh m th m đ nh và báo cáo m c đ phù h p gi nh ng thông tin đo v i nh ng
chu n m c đã đ c thi t l p . ượ ế
b/.t i sai c n ph i ki m toán .?
Ki m toán là cái th c đo tin c y v chi tiêu l lãi th t c a c quan doanh nghi p! Vì ướ ơ
v y đ đánh giá v m t tài chính m t c quan thì ph i ki m toán! Hi n nay có ki m ơ
toán nhà n c đ ki m toán các c quan dùng ti n ngân sách và m t s cty ki m toánướ ơ
đ ph c v b t c c quan nào c n ki m toán. Ví d m t cty c ph n mà có nghi ơ ng
v tài chính thì có th thuê cty ki m toàn vào đ minh b ch tài chính cho c đông bi t! ế
CÂU 2:
Trình bài v c s d n li u c a báo cáo tài chính ? ơ
Là nh ng giài trình c a ng i qu lý đ ch ng minh v các d li u đ c trình bài trên ườ ượ
báo cáo tài chính . nh ng c s d n li u này xu t phát t trách nhi m c a các nhà qu ơ ở
lý đ i v i vi c thi t l p , trình bài và công b báo cáo tài chính theo đúng chu n m c ế
k toán hi n hành .có th phân thành các c s d n li u sauế ơ :
a/hi n h u và phát hành :
tài s n và công n đ c phàn ánh trên báo cáo tài chính thì ph i có th c vào th i đi m ượ
báo cáo ,và các nghi p v ghi chép thì th t s x y ra trong báo cáo tài chính
b/.đ y d :
toàn b các ngi p v ,tài s n ,có nghĩa v ph n ánh thanh toán công n đ c trình bài ượ
trên báo cáo tài chính
c/. quy n và nghĩa v :
đ n v có quy n s h u đ i v i tài s n ,có nghĩa v thanh toán công n đ c trình bàiơ ượ
trên báo cáo tài chính
d./đánh giá :
tài s n ,ngu n v n ,doanh thu ,chi phí và công n ph i đ c thanh toán theo đúng ượ
nguyên t t k toán đ c ch p nh n ph bi n ế ượ ế
e/.ghi chép chính xác :
các ngi p v ph i ghi chép đúng s ti n ,các tài kho n đ m b o chính xác v m c tính
toán ,t ng c ng ,lũy k và s li u trên s cái ,s chi ti t ph i khóp nhau .m i thu nh p ế ế
và chi ph i đ c phân b trong kỳ ượ
f./trình bài và công b :
các tài kho n ph i đ c trình bài ,phân lo i và công b trên báo cáo tài chính ph i đúng ượ
theo chu n m c k toán hi n hành , m i v n đ tr ng y u đ c công b theo đúng ế ế ượ
yêu c u trên báo cáo tài chính .
CÂU 3:
Phân bi t các lo i ki m toán (theo đ i t ng và theo ch th ) ượ
a/.theo đ i t ng : ượ
ki m toán ho t đ ng :là ti n hành ki m tra và đánh giá v s h u hi u và tính hi uế ề ự
qu c a m t ho t đ ng đ đ xu t ph ng án c i ti n ,lo i này th ng đ c th c ươ ế ườ ượ
hi n b công vi c ktv n i b , có th do ktv nn hay ktv đ c l p ti n hành .k t qu ế ế
ki m toán dùng đ ph c v l i ích c a m t đ n v ơ
kiểm toán 1 - Trang 2
kiểm toán 1 - Người đăng: hung-le-sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kiểm toán 1 9 10 580