Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán 4

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Duy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.4.2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư và ban quản lý dự án
- Chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết
phục vụ cho việc kiểm toán, kể cả nơi làm việc, các tài liệu hố sơ quyết toán vốn
đầu tư khi công trình hoàn thành.
- Chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và trả lời
mọi vấn đề cho kiểm toán viên khi có yêu cầu cũng như chịu trách nhiệm về tính
pháp lý, đầy đủ và sự kịp thời đối với tài liệu cung cấp cho kiểm toán viên
* so sánh với kiểm toán báo cáo tài chính:
Yêu cầu đối với doanh nghiệp được kiểm toán:
-

-

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc
kiểm toán như nơi làm việc, các tài liệu như hệ thống báo cáo tài chính, sổ
kế toán, các chứng từ, … các văn bản, quy định, chế độ, chuẩn mực mà
doanh nghiệp áp dụng, nội quy, quy chế kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp, giám đốc, kế toán trưởng, các nhân viên liên quan phải
sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và trả lời mọi vấn đề cho kiểm toán viên cũng
như chịu trách nhiệm về tính pháp lý, đầy đủ và sự kịp thời đối với tài liệu
cung cấp cho kiểm toán viên.

2.4.3. Yêu cầu đối với KTV
-

-

-



Phải có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phải
có kiến thức và sự hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý
các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Nắm vững những quy định và các văn bản pháp quy về dự án và quản lý dự
án đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như kế toán đơn vị chủ đầu tư, kể cả kế
toán đơn vị xây lắp.
Phải biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán một cách chủ động
và linh hoạt.
Khi kiểm toán, các nội dung, qui trình, phương pháp kỹ thuật kiểm toán và
các văn bản pháp lý, kiểm toán viên luôn phải biết vận dụng cụ thể cho từng
công trình, hạng mục công trình và cho từng giai đoạn đầu tư.
Trung thực, khách quan, không định kiến, thành kiến, không bị chi phối bởi
lợi ích vật chất hay áp lực bên ngoài.
So sánh với kiểm toán báo cáo tài chính:

-

-

-

-

Yêu cầu đối với KTV:
Kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề
nghiệp có liên, bao gồm cả tính độc lập, liên quan đến kiểm toán báo cáo tài
chính. Các nguyên tắc cơ bản mà KTV phải tuân thủ theo yêu cầu của chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp là:
 Độc lập
 Chính trực
 Khách quan
 Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
 Tính bảo mật
 Tư cách nghề nghiệp
 Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn
Thái độ hoài nghi nghề nghiệp: KTV phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc
kiểm toán với thái độ hoài nghi ng...
2.4.2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư và ban quản lý dự án
- Chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết
phục vụ cho việc kiểm toán, kể cả nơi làm việc, các tài liệu hố sơ quyết toán vốn
đầu tư khi công trình hoàn thành.
- Chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và trả lời
mọi vấn đề cho kiểm toán viên khi có yêu cầu cũng như chịu trách nhiệm về tính
pháp lý, đầy đủ và sự kịp thời đối với tài liệu cung cấp cho kiểm toán viên
* so sánh với kiểm toán báo cáo tài chính:
Yêu cầu đối với doanh nghiệp được kiểm toán:
- Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc
kiểm toán như nơi làm việc, các tài liệu như hệ thống báo cáo tài chính, sổ
kế toán, các chứng từ, … các văn bản, quy định, chế độ, chuẩn mực mà
doanh nghiệp áp dụng, nội quy, quy chế kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Chủ doanh nghiệp, giám đốc, kế toán trưởng, các nhân viên liên quan phải
sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và trả lời mọi vấn đề cho kiểm toán viên cũng
như chịu trách nhiệm về tính pháp lý, đầy đủ và sự kịp thời đối với tài liệu
cung cấp cho kiểm toán viên.
2.4.3. Yêu cầu đối với KTV
- Phải có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phải
có kiến thức và sự hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý
các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
- Nắm vững những quy định và các văn bản pháp quy về dự án và quản lý dự
án đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như kế toán đơn vị chủ đầu tư, kể cả kế
toán đơn vị xây lắp.
- Phải biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán một cách chủ động
và linh hoạt.
- Khi kiểm toán, các nội dung, qui trình, phương pháp kỹ thuật kiểm toán và
các văn bản pháp lý, kiểm toán viên luôn phải biết vận dụng cụ thể cho từng
công trình, hạng mục công trình và cho từng giai đoạn đầu tư.
- Trung thực, khách quan, không định kiến, thành kiến, không bị chi phối bởi
lợi ích vật chất hay áp lực bên ngoài.
So sánh với kiểm toán báo cáo tài chính:
Kiểm toán 4 - Trang 2
Kiểm toán 4 - Người đăng: Linh Nguyễn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm toán 4 9 10 265