Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi nguyentuyetnhung161
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TIỀN
Câu 1:
Khi mức rủi ro kiểm soát của khoản mục Tiền được đánh giá là tối đa, kiểm toan viên cần
phải:
a. Mở rộng phạm vi của các thử nghiệm kiểm soát.
b. Mở rộng phạm vi thử nghiệm chi tiết.
c. Kiểm kê tiền mắt và đối chiếu với sổ quỹ. Đồng thời, đối chiếu số dư tài khoản Tiền
gửi ngân hàng trên sổ kế toán với sổ phụ ngân hàng.
d. Các câu trên đều đúng.
Câu 2:
Khi thu thập bằng chứng về số dư tài khoản Tiền gửi ngân hàng, kiểm toán viên sẽ không
cần xem xét:
a. Bảng chỉnh hợp tài khoản Tiền gửi ngân hàng.
b. Sổ phụ ngân hàng tháng 12.
c. Thư xác nhận của ngân hàng.
d. Toàn bộ giấy báo Nợ và báo Có của ngân hàng vào tháng 12.
Câu 3:
Gửi thư xác nhận của ngân hàng về số dư của tài khoản Tiền gửi ngân hàng vào thời
điểm khóa sổ là thủ tục kiểm toán nhằm thỏa mản mục tiêu kiểm toán:
a. Hiện hữu và đầy đủ.
b. Đầy đủ và quyền sở hữu.
c. Hiện hữu và quyền sở hữu.
d. Các câu trên đều sai.
Câu 4:
Các thủ tục kiểm soát nào sau đây có thể giúp ngăn ngừa việc lập nhiều phiếu chi tiền
mặt cho cùng một hóa đơn mua hàng:
a. Phiếu chi được lập bởi chính nhân viên có trách nhiệm ky duyệt thanh toán.
b. Đánh dấu trên hóa đơn ngay khi ky duyệt.
c. Phiếu chi phải được duyệt bởi ít nhất hai nhân viên có trách nhiệm.
d. Chỉ chấp nhận các phiếu chi cho các hóa đơn còn trong hạn thanh toán.
Câu 5:
Khi kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, kiểm toán viên cần phải tiến hành đối với tất cả các quỹ

trong cùng một thời gian nhằm ngăn ngừa:
a. Sự biển thủ của thũ quỹ.
b. Sự thiếu hụt tiền so với sổ sách.
c. Sự hoán chuyển tiền từ quỹ này sang quỹ khác.
d. Các câu trên đều đúng.
CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu khách hàng được xem là hữu hiệu khi nhân
viên kế toán giữ sổ chi tiết các khoản phải thu không được kiêm nhiệm việc:
a) Phê chuẩn việc bán chịu cho khách hàng
b) Xóa sổ nợ phải thu khách hàng
c) Thực hiện thu tiền
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2: Kiểm toán viên chọn mẫu để kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ bán hàng từ các
chứng từ gửi hàng lần theo đến các hóa đơn bán hàng và đến sổ kế toán. Thử nghiệm này
được thực hiện nhằm thỏa mãn cơ sở dẫn liệu nào của khoản mục Nợ phải thu/ Doanh
thu:
a) Chính xác
b) Phát sinh
c) Đầy đủ
d) Câu a và c đúng.
Câu 3: Thủ tục kiểm soát nào sau đây nhằm đảm bảo hợp ly nhất rằng mọi nghiệp vụ bán
chịu trong ky của đon vị đều được ghi nhận:
a) Nhân viên phụ trách bán hàng gửi một liên của các đơn đặt hàng đến bộ phận bán chịu
để...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TIỀN
Câu 1:
Khi mức rủi ro kiểm soát của khoản mục Tiền được đánh giá là tối đa, kiểm toan viên cần
phải:
a. Mở rộng phạm vi của các thử nghiệm kiểm soát.
b. Mở rộng phạm vi thử nghiệm chi tiết.
c. Kiểm kê tiền mắt và đối chiếu với sổ quỹ. Đồng thời, đối chiếu số dư tài khoản Tiền
gửi ngân hàng trên sổ kế toán với sổ phụ ngân hàng.
d. Các câu trên đều đúng.
Câu 2:
Khi thu thập bằng chứng về số dư tài khoản Tiền gửi ngân hàng, kiểm toán viên sẽ không
cần xem xét:
a. Bảng chỉnh hợp tài khoản Tiền gửi ngân hàng.
b. Sổ phụ ngân hàng tháng 12.
c. Thư xác nhận của ngân hàng.
d. Toàn bộ giấy báo Nợ và báo Có của ngân hàng vào tháng 12.
Câu 3:
Gửi thư xác nhận của ngân hàng về số dư của tài khoản Tiền gửi ngân hàng vào thời
điểm khóa sổ là thủ tục kiểm toán nhằm thỏa mản mục tiêu kiểm toán:
a. Hiện hữu và đầy đủ.
b. Đầy đủ và quyền sở hữu.
c. Hiện hữu và quyền sở hữu.
d. Các câu trên đều sai.
Câu 4:
Các thủ tục kiểm soát nào sau đây có thể giúp ngăn ngừa việc lập nhiều phiếu chi tiền
mặt cho cùng một hóa đơn mua hàng:
a. Phiếu chi được lập bởi chính nhân viên có trách nhiệm ky duyệt thanh toán.
b. Đánh dấu trên hóa đơn ngay khi ky duyệt.
c. Phiếu chi phải được duyệt bởi ít nhất hai nhân viên có trách nhiệm.
d. Chỉ chấp nhận các phiếu chi cho các hóa đơn còn trong hạn thanh toán.
Câu 5:
Khi kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, kiểm toán viên cần phải tiến hành đối với tất cả các quỹ
Kiểm toán báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán báo cáo tài chính - Người đăng: nguyentuyetnhung161
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm toán báo cáo tài chính 9 10 483