Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi Hoa Mako
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm toán căn bản 1 - 2013
Chƣơng 1
Câu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân
thủ không? Vì sao?
Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các
cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ.
Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hƣớng dẫn công việc và điều chỉnh
hành vi của kiểm toán viên? Đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời: Đúng. Vì: Chuẩn mực kiểm toán là những quy định về những nguyên
tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức áp dụng các ngtắc, thủ tục cơ
bản đó trong quá trình kiểm toán.
Chuẩn mực kiểm toán gồm 2 bộ phận riêng biệt: Hệ thống các CM chuyên môn;
quy tắc về đạo đức nghề nghiệp
=> CM kiểm toán là những nguyên tắc và chỉ dẫn vừa có tính bắt buộc, vừa có
tính chất hướng dẫn, hỗ trợ
Câu 3: KTV phải tuân thủ chuẩn mực kế toán khi thực hiện mọi cuộc kiểm
toán. Đ or S? Why?
Trả lời: Sai. Vì: - KTC phải tuân thủ CM kiểm toán; - Chuẩn mực kế toán là
những quy định về những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn áp dụng các
nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong quá trình kế toán; - Việc lập và trình bày
BCTC là trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán còn kiểm toán viên có trách
nhiệm đưa ra ý kiến về mức độ trung thực của BCTC do đó đơh vị được kiểm
toán phải tuân thủ chuẩn mực kế toán và trình bày trên BCTC còn KTV chỉ cần
phải hiểu biết chuẩn mực kế toán và tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.
Câu 4: Đối tƣợng của kiểm toán BCTC, KTHĐ, KTTT có giống nhau ko?
Trả lời: Đối tượng ko giống nhau.
- Đối tượng của KT BCTC là BCTC và thực trạng về tài sản, nghiệp vụ kinh tế
phát sinh.
- Đối tượng của KTTT là thực trạng việc chấp hành luật pháp, chính sách chế
độ và n~ quy định
- Đối tượng của KTHĐ là tính hiệu lực, hiệu quả và tính kinh tế của hoạt động.

1

Hà Huy Khánh – CQ48/21.08

Tài liệu tham khảo

Kiểm toán căn bản 1 - 2013
Câu 5: P/b sự giống, khác nhau giữa KTHĐ, KTTT, KT BCTC.
Trả lời: Giống nhau: - Đều là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng
lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm
toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với
các chuẩn mực đã được thiết lập.
- Đều tuân thủ chuẩn mực kiểm toán; - Đều mang 2 chức năng của kiểm toán:
Kiểm tra và xác nhận; trình bày ý kiến(tư vấn);
- Đều thực hiện quy trình gồm 3 giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện
kiểm toán, kết thúc kiểm toán.
Khác nhau:
Tiêu
chí
Khái
niệm

KT HĐ

KTTT

Là loại kiểm toán
nhằm để xem xét đơn
vị được kiểm toán có
tuân thủ các quy định
mà cơ ...
Kim ton cn bn 1 - 2013
1
Hà Huy Khánh CQ48/21.08 Tài liu tham kho
Chƣơng 1
Câu 1: Điều l của TCT phải 1 loại chun mc trong kiểm toán tuân
th không? Vì sao?
Tr li: C. V iu l ca TCT l quy nh ca bn thn t chc cng ty m c
c nhn v b phn trong cng ty phi tun th.
Câu 2: Chuẩn mc kiểm toán dùng để ng dẫn công việc điều chnh
hành vi của kiểm toán viên? Đúng hay sai? Tại sao?
Tr li: . V: Chun mc kim ton l nhng quy nh v nhng nguyn
tc, th tc c bn v nhng ng dn th thc p dng c ngtc, th tc c
bn  trong qu tr kim ton.
Chun mc kim ton gm 2 b phn ring bit: H thng c CM chuyn mn;
quy tc v o c ngh nghip
=> CM kim ton l nhng nguyn tc v ch dn va c t bt buc, va c
t cht ng dn, h tr
Câu 3: KTV phải tuân thủ chun mc kế toán khi thc hin mi cuc kim
toán. Đ or S? Why?
Tr li: Sai. V: - KTC phi tun th CM kim to; - Chun mc k ton l
nhng nh v nhng nguyn tc, th tc c bn v ng dn p dng c
nguyn tc v th tc c bn  trong qu tr k ton; - Vic lp v tr by
BCTC l tr nhim ca n v c kim ton c kim ton vin c tr
nhim a ra kin v mc  trung thc ca BCTC do  h v c kim
ton phi tun th chun mc k ton v tr by trn BCTC c KTV ch cn
phi hiu bit chun mc k ton v tun th chun mc kim ton.
Câu 4: Đối tƣợng ca kiểm toán BCTC, KTHĐ, KTTT có giống nhau ko?
Tr li ng ko ging nhau.
- i ng ca KT BCTC l BCTC v thc trng v ti sn, nghip v kinh t
ph sinh.
- i ng ca KTTT l thc trng vic chp h lut php, ch s ch
 v nh
- i ng ca KTH l t hiu lc, hiu qu v t kinh t ca hot ng.
Kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán căn bản - Người đăng: Hoa Mako
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Kiểm toán căn bản 9 10 721