Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi hant-tfac-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3969 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
1. Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
-

Kiểm soát là tổng hợp những phương sách để nắm lấy và điều hành đối tượng
hoặc khách thể quản lý.

-

Kết luận:
+

Kiểm tra – kiểm soát gắn kiền với quản lý, đồng thời gắn liền với mọi hoạt
động. Ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm tra – kiểm soát.

+

Quản lý gắn liền với cơ chế kinh tế, với điều kiện xã hội cụ thể,…khi các
điều kiện tiền đề nói trên thay đổi thì hoạt động kiểm tra cũng thay đổi
theo.

+

Kiểm tra nảy sinh và phát triển từ chính nhu cầu quản lý. Khi nhu cầu kiểm
tra chưa nhiều và chưa phức tạp, kiểm tra được thực hiện đồng thời với các
chức năng quản lý khác trên cùng một bộ máy thống nhất. Trái lại, khi nhu
cầu này thay đổi tới mức độ cao kiểm tra cũng cần tách ra một hoạt động
độc lập và được thực hiện bằng một hệ thống chuyên môn độc lập.

2. Kiểm tra kế toán trong hoạt động tài chính
-

Đặc trưng cơ bản của kiểm tra kế toán là gắn chặt 2 chức năng thông tin và kiểm
tra không chỉ trên cả chu trình kế toán mà ngay trên từng yếu tố (từng bước) của
chu trình đó.
+

Chứng từ: phương pháp ghi nhận và truyền đạt thông tin
Chứng minh pháp lý cho sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế

+

Đối ứng tài khoản: phương pháp phân loại, phản ánh sự vận động của tài
sản
Phương pháp kiểm tra những quan hệ cân đối (đối ứng) cụ thể

+

Tính giá: phương pháp tổng hợp số tiền hoặc chi phí phải trả cho việc hình
thành một tài sản hay một khối lượng công việc (dịch vụ)
Phương pháp đối chiếu với nhiều địa bàn phân tích chi phí, tài sản

+

Tổng hợp – cân đối kế toán: cung cấp những thông tin tổng hợp

Kiểm tra kết quả cân đối tổng quát trong thông tin kế toán
-

Những năm 30 của thế kỷ XX, bằng sự phá sản của hàng loạt các tổ chức tài
chính, tín dụng lớn ở Bắc Mỹ và Tây Âu, chức năng tự kiểm tra của kế toán mới
chịu bộc lộ yếu điểm của mình so với nhu cầu quản lý.

-

Phương pháp tự kiểm tra kế toán: chỉ tạo được niềm tin cho một giới hạn nhất
định người quan tâm đến tình hình tổ chức ở một phạm vi xác định.
Việc kiểm tra ngoài kế toán là yêu cầu tất yếu của quản lý nhằm có theerxacs
minh thực trạng tài chính rõ ràng.

3. Lịch sử phát triển của kiểm tra tài chính

Chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán
1. Bản chất của kiểm toán
-

Theo quan điểm thứ nhất, kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc của nó:
phát sinh cùng thời với cơ chế thị trường.
Với quan điểm này, kiểm toán gồm 5 yếu tố cơ bản:
+

Chức năng của kiếm toán:
Xác minh và bày tỏ ý kiến

+

...
MÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
1. Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
- Kiểm soát tổng hợp những phương sách để nắm lấy điều hành đối tượng
hoặc khách thể quản lý.
- Kết luận:
+ Kiểm tra kiểm soát gắn kiền với quản lý, đồng thời gắn liền với mọi hoạt
động. Ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm tra – kiểm soát.
+ Quản gắn liền với chế kinh tế, với điều kiện hội cụ thể,…khi các
điều kiện tiền đề nói trên thay đổi thì hoạt động kiểm tra cũng thay đổi
theo.
+ Kiểm tra nảy sinh và phát triển từ chính nhu cầu quản lý. Khi nhu cầu kiểm
tra chưa nhiều chưa phức tạp, kiểm tra được thực hiện đồng thời với các
chức năng quản khác trên cùng một bộy thống nhất. Trái lại, khi nhu
cầu này thay đổi tới mức độ cao kiểm tra cũng cần tách ra một hoạt động
độc lập và được thực hiện bằng một hệ thống chuyên môn độc lập.
2. Kiểm tra kế toán trong hoạt động tài chính
- Đặc trưng bản của kiểm tra kế toán gắn chặt 2 chức năng thông tin kiểm
tra không ch trên cả chu trình kế toán ngay trên từng yếu tố (từng bước) của
chu trình đó.
+ Chứng từ: phương pháp ghi nhận và truyền đạt thông tin
Chứng minh pháp lý cho sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế
+ Đối ứng tài khoản: phương pháp phân loại, phản ánh sự vận động của tài
sản
Phương pháp kiểm tra những quan hệ cân đối (đối ứng) cụ thể
+ Tính giá: phương pháp tổng hợp số tiền hoặc chi phí phải trả cho việc hình
thành một tài sản hay một khối lượng công việc (dịch vụ)
Phương pháp đối chiếu với nhiều địa bàn phân tích chi phí, tài sản
+ Tổng hợp – cân đối kế toán: cung cấp những thông tin tổng hợp
Kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán căn bản - Người đăng: hant-tfac-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm toán căn bản 9 10 676