Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi h0angthuy4e
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1: Bản chất kiểm toán là gì?
Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực
trạng hoạt động cần đc kiểm toán bằng hệ thống pp
kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài
chứng từ do các KTV có trình độ n.vụ tương xứng
thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
Câu 2: Bằng chứng kiểm toán?
-là tất cả các tài liệu, thông tin do KTV thu thập
được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các
thông tin này KTV hình thành nên ý kiến của mình.
Câu 3: Đối tượng kiểm toán là các tài liệu kế toán.
Để xác minh tính trung thực và hợp lý của các
khoản mục trong các BCTC và bảng khai TC khác
theo luật định, KTV phải tiến hành đối chiếu với số
dư của các TK thậm chí cả chứng từ kế toán.
Câu 4: Kiểm toán có tác dụng?
-tạo niềm tin cho những ng quan tâm
-góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp
hđ TC
-góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.
Câu 5: điểm khác biệt giữa KTNB và KTĐL?
Chỉ
KT độc lập
Kiểm toán nội bộ
tiêu
k/n
Là tổ chức bộ máy
Là bộ máy thực
của các KTV chuyên hiện c.năng kiểm
nghiệp hành nghề
toán trong p.vi đơn
kiểm toán theo yêu
vị, phục vụ yêu cầu
cầu của KH
quản lý nội bộ đv
Chủ
KTV độc lập
KTV nội bộ
thể
Khách Là toàn bộ các DN
Các đơn vị, bộ
thể
có nhu cầu tiến hành phận trực thuộc
kiểm toán
DN
l.vực
Kiểm toán tài chính Kiểm toán tài
kt chủ và nghiệp vụ
chính và nghiệp vụ
yếu
khi có yêu cầu của
GĐ
Chức
Tiến hành cung cấp Thực hiện hđ kiểm
năng
các d.vụ theo thỏa
toán trong DN và
thuận của KH
giải pháp các mqh
Vd:d.vụ kế toán, tư
với các cq ngoại
vấn, d.vụ làm kế
kiểm
toán..
Tính
Kiểm toán bắt buộc Kiểm toán nội bộ

pháp
lý và
chu kỳ
thực
hiện
kiểm
toán
Chi
phí
Giá trị
của
BCKT

đối với 1 số DN..
ngoài ra có thể lựa
chọn

tiến hành bắt buộc,
thg xuyên, liên tục

Có thu phí (Dựa vào
hợp đồng)
Có gtri pháp lý cao,
đc nh ng tin tưởng

Ko thu phí
Có giá trị trog nội
bộ DN và có ít gtri
đvs bên ngoài

Câu 6: Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán bg?
-Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán:
+) Xem xét chất lượng hệ thống kiểm soát
+) Xem xét tính liêm chính của BGĐ khách hàng
+) Liên lạc vs KTV tiền nhiệm
-KTV mới trao đổi tt vs KTV tiền nhiệm: tính liêm
chính của BGĐ, những bất đồng của BGĐ vs KTV
tiền nhiệm, lý do thay đổi KTV của KH….
- Nhận diện các lý do kiểm toán của cty KH: xác
định ng sd BCTC, mục đích sd BCTC…
- Bố trí đội ngũ n.viên thực hiện kiểm toán và
phương tiện làm việc
- Kí kết hợp đồng kiểm toán
Câu 7: KT độc lập là gì?
Là tổ chức bộ máy của các KTV chuyên nghiệp
hành nghề kiểm toán theo yêu cầu của KH
Câu 8: Trách nhiệm ...
Câu 1: Bản chất kiểm toán là gì?
Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực
trạng hoạt động cần đc kiểm toán bằng hệ thống pp
kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài
chứng từ do các KTV có trình độ n.vụ tương xứng
thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
Câu 2: Bằng chứng kiểm toán?
-là tất cả các tài liệu, thông tin do KTV thu thập
được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các
thông tin này KTV hình thành nên ý kiến của mình.
Câu 3: Đối tượng kiểm toán là các tài liệu kế toán.
Để xác minh tính trung thực và hợp lý của các
khoản mục trong các BCTC và bảng khai TC khác
theo luật định, KTV phải tiến hành đối chiếu với số
dư của các TK thậm chí cả chứng từ kế toán.
Câu 4: Kiểm toán có tác dụng?
-tạo niềm tin cho những ng quan tâm
-góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp
hđ TC
-góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.
Câu 5: điểm khác biệt giữa KTNB và KTĐL?
Chỉ
tiêu
KT độc lập Kiểm toán nội bộ
k/n Là tổ chức bộ máy
của các KTV chuyên
nghiệp hành nghề
kiểm toán theo yêu
cầu của KH
Là bộ máy thực
hiện c.năng kiểm
toán trong p.vi đơn
vị, phục vụ yêu cầu
quản lý nội bộ đv
Chủ
thể
KTV độc lập KTV nội bộ
Khách
thể
Là toàn bộ các DN
có nhu cầu tiến hành
kiểm toán
Các đơn vị, bộ
phận trực thuộc
DN
l.vực
kt chủ
yếu
Kiểm toán tài chính
và nghiệp vụ
Kiểm toán tài
chính và nghiệp vụ
khi có yêu cầu của
Chức
năng
Tiến hành cung cấp
các d.vụ theo thỏa
thuận của KH
Vd:d.vụ kế toán, tư
vấn, d.vụ làm kế
toán..
Thực hiện hđ kiểm
toán trong DN và
giải pháp các mqh
với các cq ngoại
kiểm
Tính Kiểm toán bắt buộc Kiểm toán nội bộ
pháp
lý và
chu kỳ
thực
hiện
kiểm
toán
đối với 1 số DN..
ngoài ra có thể lựa
chọn
tiến hành bắt buộc,
thg xuyên, liên tục
Chi
phí
Có thu phí (Dựa vào
hợp đồng)
Ko thu phí
Giá trị
của
BCKT
Có gtri pháp lý cao,
đc nh ng tin tưởng
Có giá trị trog nội
bộ DN và có ít gtri
đvs bên ngoài
Câu 6: Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán bg?
-Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán:
+) Xem xét chất lượng hệ thống kiểm soát
+) Xem xét tính liêm chính của BGĐ khách hàng
+) Liên lạc vs KTV tiền nhiệm
-KTV mới trao đổi tt vs KTV tiền nhiệm: tính liêm
chính của BGĐ, những bất đồng của BGĐ vs KTV
tiền nhiệm, lý do thay đổi KTV của KH….
- Nhận diện các lý do kiểm toán của cty KH: xác
định ng sd BCTC, mục đích sd BCTC…
- Bố trí đội ngũ n.viên thực hiện kiểm toán và
phương tiện làm việc
- Kí kết hợp đồng kiểm toán
Câu 7: KT độc lập là gì?
Là tổ chức bộ máy của các KTV chuyên nghiệp
hành nghề kiểm toán theo yêu cầu của KH
Câu 8: Trách nhiệm của KTV về vấn đề gian lận?
Theo chuẩn mực kiểm toán VN số 240, GĐ đơn vị
đc kiểm toán chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc
ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các gian lận và sai
sót trong đơn vị thông qua việc xây dựng và duy trì
thường xuyên hệ thống kế toán và hệ thống kiểm
soát nội bộ thích hợp. Trách nhiệm của KTV và
công ty kiểm toán là giúp đơn vị đc kiểm toán phát
hiện, xử lý và ngăn ngừa gian lận và sai sót nhưng
KTV và cty kiểm toán ko chịu trách nhiệm trực tiếp
trong việc ngăn ngừa các gian lận và sai sót ở đơn
vị mà họ kiểm toán.
Chuẩn mực quy định KTV và cty KT phải thiết lập
các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm bảo đảm các
gian lần và sai sót có ảnh hưởng trọng yếu đến
BCTC đều đc phát hiện. trong qtr kiểm toán khi xét
thấy có dấu hiệu về gian lần hoặc sai sót, KTV và
cty kiểm toán phải xem xét những ảnh hưởng của
Kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán căn bản - Người đăng: h0angthuy4e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiểm toán căn bản 9 10 339