Ktl-icon-tai-lieu

kiểm toán hoạt động

Được đăng lên bởi k45bkiemtoanhce-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

Bài tập 1
Một kiểm toán viên dược phân công kiểm toán nghiệp vụ về quĩ trên NK chứng từ số 1
của tháng 3 năm 2006 nhưng vì lý do đột xuất không tiếp tục công việc từ ngày 21/3/200N. Tài
liệu như sau:
1. Nhật ký kiểm toán viên đã ghi những sai sót phát hiện được:
a. Trong các lệnh chi số 168 ngày 03/03, số 172 ngày 12/03, số 186 ngày 15/03 đã ghi số tiền
chi là 70.000.000. Kèm theo các lệch chi có sáu hoá đơn hàng hoá trong đó ba hoá đơn có
số tiền là 10.000.000 mỗi hoá đơn và ba hoá đơn còn lại có tổng số tiền là 20.000.000.
b. Trong các phiếu chi số 167 ngày 02/03, số 175 ngày 12/03, số 180 ngày 14/03 với tổng số
tiền là 15.000.000 về khoản tạm ứng cho nhân viên đi thu mua nguyên vật liệu không kèm
giấy xin tạm ứng.
c. Lệnh chi số 178 ngày 13/03 chi cho hợp đồng với Công ty X không có bản hợp đồng kèm
theo, số tiền chi là 25.000.000.
2. Số liệu có từ ngày 21/03 đến ngày khoá sổ để quyết toán như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
Ghi Có TK 111, ghi Nợ TK sau

Ngày
152

21

10.000

40.000 20.000

-

-

-

-

-

70.000

22

-

30.000

-

50.000

-

-

-

80.000

23

-

-

- 60.000

-

30.000

-

-

90.000

24

-

40.000

-

-

-

-

-

5.000

90.000

30

-

-

-

-

-

-

180.000

80.000 200.000 60.000 60.000 240.000 200.000

180.000

70.000

40.000 160.000 60.000

180.000

70.000

Đối

154
-

155

157

213

C111

151

Cộng

153

Cộng

240.000 200.000

315

- 180.000

chiếu
Yêu cầu:
Anh (Chị) tiếp tục công việc còn lại đến khâu lập bảng kê và hình thành kiến nghị để
chuẩn bị lập báo cáo.

1

Bài tập 2
Một kiểm toán viên dược phân công kiểm toán nghiệp vụ về quĩ trên Bảng kê số 1 của
Nhà máy sản xuất săm lốp Locau, Inc vào tháng 3 năm 200N nhưng vì lý do đột xuất không
tiếp tục công việc từ ngày 24/3/2002. Tài liệu để lại bao gồm:
1. Nhật ký kiểm toán viên đã ghi những sai sót phát hiện được (Đơn vị 1.000đ):
a. Thủ quĩ nhận các ngân phiếu loại 800 từ số 853 đến số 860 và loại 200 từ số 289 tới số 291
ngày 06/03 nhưng ghi theo phiếu thu số 420 ngày 16/03 với số tiền 4.200.
b. Thủ quĩ rút 60.000 từ tài khoản TGNH ngày 01/03 theo giấy báo nợ số 8053. và đã thu theo
sổ quĩ là 60.000 vào ngày 22/03 theo phiếu thu số 494.
2. Trích yếu BK số 1 từ ngày 24/03 đến ngày khoá sổ để quyết toán như sau:
Đơn vị 1.000đ
Ngày

Ghi Nợ TK 111, Có TK có liên quan

∑ Nợ
TK 111

SDCN

112

113

131

155

331

334

511

515

24

6.000

-

-

-

-

-

-

-

6.000

13.000

25

-

-

-

-

-

-

6.000

-

6.000

11.000

26

-

-

-

-

2.000

-

4.000

-

6.000

8.0...
BÀI TẬP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
Bài tập 1
Một kiểm toán viên dược phân công kiểm toán nghiệp vụ về quĩ trên NK chứng từ số 1
của tháng 3 năm 2006 nhưng vì do đột xuất không tiếp tục công việc từ ngày 21/3/200N. Tài
liệu như sau:
1. Nhật kiểm toán viên đã ghi những sai sót phát hiện được:
a. Trong các lệnh chi số 168 ngày 03/03, số 172 ngày 12/03, số 186 ngày 15/03 đã ghi số tiền
chi 70.000.000. Kèm theo các lệch chi sáu hoá đơn hàng hoá trong đó ba hoá đơn
số tiền là 10.000.000 mỗi hoá đơn ba hoá đơn còn lại có tổng số tiền là 20.000.000.
b. Trongc phiếu chi số 167 ngày 02/03, số 175 ngày 12/03, số 180 ngày 14/03 với tổng số
tiền 15.000.000 về khoản tạm ứng cho nhân viên đi thu mua nguyên vật liệu không kèm
giấy xin tạm ứng.
c. Lệnh chi số 178 ngày 13/03 chi cho hợp đồng với Công ty X không bản hợp đồng kèm
theo, số tin chi là 25.000.000.
2. Số liệu có từ ngày 21/03 đến ngày khoá sổ để quyết toán như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
Ngày
Ghi Có TK 111, ghi Nợ TK sau
Cộng
C111
151 152 153 154 155 157 213 315
21 10.000 40.000 20.000 - - - - - 70.000
22 - 30.000 - - 50.000 - - - 80.000
23 - - - 60.000 - 30.000 - - 90.000
24 - 40.000 - - - - - 5.000 90.000
30 - - - - - - 180.000 - 180.000
Cộng 80.000 200.000 60.000 60.000 240.000 200.000 180.000 70.000
Đối
chiếu
40.000 160.000 60.000 240.000 200.000 180.000 70.000
Yêu cầu:
Anh (Chị) tiếp tục công việc còn lại đến khâu lập bảng hình thành kiến nghị để
chuẩn bị lập báo cáo.
1
kiểm toán hoạt động - Trang 2
kiểm toán hoạt động - Người đăng: k45bkiemtoanhce-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm toán hoạt động 9 10 913