Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán hoạt động

Được đăng lên bởi kimhung194
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn diễn ra trong
mối liên hệ phổ biến với khách hàng, mối quan hệ này tồn tại một cách khách quan trong
tất cả các hoạt động kế toán-tài chính của doanh nghiệp từ quá trình mua sắm các loại vật
tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định đến quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm hay cung cấp dịch vụ…Từ đó, có thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp luôn gắn liền với các nghiệp vụ thanh toán, thanh toán với người bán,
người mua,…các khoản thanh toán cuả doanh nghiệp thường chia thành hai loại khác
nhau: các khoản phải thu và các khoản phải trả. Tuy nhiên các khoản thanh toán này đều
giống nhau ở chỗ tồn tại trong sự cam kết giữa chủ nợ với con nợ theo từng khoản tiền
phải thanh toán về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán…
Kế toán phải theo dõi chi tiết và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, rõ ràng các quan
hệ thanh toán theo từng nội dung và đối tượng, thời hạn thanh toán vào các hệ thống sổ
chi tiết và sổ tổng hợp.Thường xuyên đối chiếu giữa doanh nghiệp với các đối tượng về
số dư của các khoản phải thu, phải trả và xác nhận công nợ cho nhau. Trường hợp một
đối tượng vừa có công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán lập bảng kê công nợ để bù
trừ cho nhau.Giám sát tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn ngừa tình trạng vi
phạm kỷ luật thanh toán, thu nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt chế độ thanh toán
công nợ cho nhau, góp phần tăng cường khả năng thanh toán, tránh các hiện tượng chiếm
dụng vốn của nhau nhằm nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định thời hạn thanh toán và quá
trình thu nợ các khoản phải thủ là hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp mà không gây
ứ đọng vốn cũng như thiếu vốn hoạt động nên nhóm em đã chọn đề tài: “Kiểm toán
nghiệp vụ thanh toán với khách hàng tại công ty TNHH Bảo An Khoa” nhằm nâng
cao sự hiểu biết về quá trình hạch toán và áp dụng vào thực tế của công ty.

Gồm 3 phần như sau:
•

Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng

•

Phần II: Thực trạng về các khoản thanh toán tại công ty TNHH Bảo An Khoa

•

Phần III: Một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán các khoản thanh
toán tại công ty TNHH Bảo An Khoa.

Bước đầu tìm hiểu thực tế, với thời gian có hạn, việc nghiên cứu thực tế số liệu chưa
hoàn thiện. Do đó, nội dung bài chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Nhóm rất
mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ ...
L I M Đ U
Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn diễn ra trong
mối liên hệ phổ biến vi khách hàng, mối quan hệ này tồn tại một cách khách quan trong
tất cả các hoạt động kế toán-tài chính của doanh nghiệp từ quá trình mua sắm các loại vật
tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định đến quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm hay cung cấp dịch vụ…Từ đó, thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp luôn gắn liền với các nghiệp vụ thanh toán, thanh toán với người bán,
người mua,…các khoản thanh toán cuả doanh nghiệp thường chia thành hai loại khác
nhau: các khoản phải thucác khoản phải trả. Tuy nhiên các khoản thanh toán này đều
giống nhau chỗ tồn tại trong sự cam kết giữa chủ nợ với con nợ theo từng khoản tiền
phải thanh toán về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán…
Kế toán phải theo dõi chi tiết và phản ánh đầy đủ, kịp thi, chính xác, rõ ràng các quan
hệ thanh toán theo từng nội dung đối tượng, thời hạn thanh toán vào các hệ thống s
chi tiết sổ tổng hợp.Thường xuyên đối chiếu giữa doanh nghiệp với các đối tượng v
số của các khoản phải thu, phải trả xác nhận công nợ cho nhau. Trường hợp mt
đối tượng vừa công nợ phải thu, ng nphải trả, kế toán lập bảng công nợ để
trừ cho nhau.Giám t tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn ngừa tình trạng vi
phạm kỷ luật thanh toán, thu nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt chế độ thanh toán
công nợ cho nhau, góp phần tăng cường khả năng thanh toán, tránh các hiện tượng chiếm
dụng vốn của nhau nhằm nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Chính nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định thời hạn thanh toánquá
trình thu nợ các khoản phải thủ là hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp mà không gây
đọng vốn cũng như thiếu vốn hoạt động nên nhóm em đã chọn đề tài: Kiểm toán
nghiệp vụ thanh toán với khách hàng tại công ty TNHH Bảo An Khoa nhằm nâng
cao sự hiểu biết về quá trình hạch toán và áp dụng vào thực tế của công ty.
Kiểm toán hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán hoạt động - Người đăng: kimhung194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kiểm toán hoạt động 9 10 705