Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng

Được đăng lên bởi loicuagiokhiyeu
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

LỜI MỞ ĐẦU
Thời gian gần đây hoạt động kiểm toán tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh và
ngày càng phổ biến hơn trong đời sống kinh tế. Đây là một xu hướng tất yếu trước sự
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, trước làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự ra
đời của các công ty cổ phần.
Kiểm toán báo cáo tài chính là một bộ phận của hoạt động kiểm toán độc lập.
Trong kiểm toán báo cáo tài chính các kiểm toán viên sẽ kiểm tra và đưa ra ý kiến về
sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một đơn vị. Kết quả kiểm
toán báo cáo tài chính phục vụ cho nhiều đối tượng như đơn vị được kiểm toán, nhà
nước, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng.
Trong số các khoản mục trên báo cáo tài chính, khoản mục doanh thu bán hàng
– cung cấp dịch vụ và kèm theo nợ phải thu là những khoản mục nhận được nhiều
quan tâm nhất của người sử dụng báo cáo tài chính. Bỡi lẽ đây là khoản mục phản ánh
hiệu quả hoạt động cũng như tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Cũng chính vì
vậy, các kiểm toán viên thường rất thận trọng khi kiểm toán khoản mục này với mục
tiêu cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính một cái nhìn chính xác đối với hoạt
động của một doanh nghiệp.
Trong nội dung của bài luận văn này, dựa trên những kiến thức đã học và thời
gian tìm hiểu tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, em xin trình bày và phân
tích cách thức kiểm toán khoản mục doanh thu, nợ phải thu tại công ty AAC với tên đề
tài là: “Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm
toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện” .
Luận văn gồm ba phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng
trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phần II: Công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong
kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện
Phần III: Một số ý kiến về công tác kiểm toán doanh thu và nợ phải thu
khách hàng tại công ty kiểm toán và kế toán AAC
Do kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, luận văn của em chắc chắn sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các Thầy Cô, các Anh Chị và các Bạn.
Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo TS. Đoàn Thị Ngọc Trai, Ban lãnh đạo và
các Anh Chị kiểm toán viên trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận
văn này.

SVTH: Huỳnh Thị Thu Trang
Lớp : 32K6.1

Trang 1

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

PHẦN...
Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
LỜI MỞ ĐẦU
Thời gian gần đây hoạt động kiểm toán tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh và
ngày càng phổ biến hơn trong đời sống kinh tế. Đây một xuớng tất yếu trước sự
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, trước làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự ra
đời của các công ty cổ phần.
Kiểm toán oo tài chính một bphận của hoạt động kiểm toán độc lập.
Trong kiểm toán o cáo tài chínhc kiểm toán viên sẽ kiểm tra đưa ra ý kiến về
sự trình bày trung thực hợp lý của báo cáo tài chính của một đơn vị. Kết quả kiểm
toán báo cáo tài chính phục v cho nhiều đối tượng như đơn vị được kiểm toán, nhà
nước, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng.
Trong số các khoản mục trên báo cáo tài chính, khoản mục doanh thu bán hàng
cung cấp dịch vụ kèm theo n phải thu những khoản mục nhận được nhiều
quan tâm nhất của người sử dụng báo cáo tài chính. Bỡi lẽ đây là khoản mục phản ánh
hiệu quả hoạt động cũng như tình hìnhi chính của một doanh nghiệp. Cũng chính
vậy, các kiểm toán viên thường rất thận trọng khi kiểm toán khoản mục y với mục
tiêu cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính một cái nhìn chính xác đối với hoạt
động của một doanh nghiệp.
Trong nội dung của i luận văn này, dựa trên những kiến thức đã học và thời
gian tìm hiểu tại công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC, em xin trình bày phân
tích cách thức kiểm toán khoản mục doanh thu, nợ phải thu tại công ty AAC với tên đề
tài là: “Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng trong kiểm
toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện” .
Luận văn gồm ba phần:
Phần I: sở luận v kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng
trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phần II: Công tác kiểm toán doanh thu nợ phải thu khách hàng trong
kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện
Phần III: Một số ý kiến về công tác kiểm toán doanh thu nợ phải thu
khách hàng tại công ty kiểm toán và kế toán AAC
Do kiến thức kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, luận văn của em chắc chắn sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. vậy em rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các Thầy Cô, các Anh Chị và các Bạn.
Em xin chân thành cảm ơn giáo TS. Đoàn Th Ngọc Trai, Ban lãnh đạo và
các Anh Chị kiểm toán viên trong ng ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận
văn này.
SVTH: Huỳnh Thị Thu Trang Trang 1
Lớp : 32K6.1
Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng - Người đăng: loicuagiokhiyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu khách hàng 9 10 675