Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán rác thải khu ký túc xá sinh viên trường đại học Nông Nghiệp Hà Nộ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khãa luËn tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thu Hêng – MT53C

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã
nhân được nhiều sự giúp đỡ của các tập thể, các nhân trong và ngoài trường.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên
và Môi trường và các thầy cô Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đã tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.
Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngô Thế Ân và thầy
Cao Trường Sơn là hai người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cô chú quản lý KTX trường đại học Nông
nghiệp Hà Nội đã giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này.
Cuối cùng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm cùng
tập thể lớp MTCK53, bạn bè và người thân những người đã khích lệ tôi trong
suốt thời gian học tập rèn luyện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cũng
như trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin cam đoan những kết quả trong báo cáo này là sự thật.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012
Sinh viên

Trần Thị Thu Hường

i

Khãa luËn tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thu Hêng – MT53C

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU..............................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề.......................................................................................................1
1.2. Mục đích, yêu cầu..........................................................................................2
1.2.1. Mục đích......................................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu........................................................................................................2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................3
2.1 Tổng quan về chất thải rắn..............................................................................3
2.1.1. Các khái niệm cơ bản..................................................................................3
2.1.2. Nguồn gốc phát sinh....................................................................................3
2.1.3. Phân loại chất thải rắn.................................................................................4
2.2. Tình hình quản lý rác thải trên thế giới và Việt Nam.....................................7
2.2.1. Trên thế giới.......................................................................................
Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu Hêng – MT53C
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thc tp tt nghip, ngoài s n lc của bn thân, tôi đã
nhân đưc nhiu s giúp đ ca các tp th, các nhân trong và ngoài trường.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, giáo khoa Tài nguyên
Môi trường các thầy cô Trường Đại học Nông Nghiệp Nội đã tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.
Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngô Thế Ân thầy
Cao Trường Sơn hai người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cô chú quản KTX trường đại học Nông
nghiệp Hà Nội đã giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này.
Cuối cùng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm cùng
tập thể lớp MTCK53, bạn người thân những người đã khích lệ i trong
suốt thời gian học tập rèn luyện tại trường Đại học Nông nghiệp Nội cũng
như trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin cam đoan những kết quả trong báo cáo này là sự thật.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012


i
Kiểm toán rác thải khu ký túc xá sinh viên trường đại học Nông Nghiệp Hà Nộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán rác thải khu ký túc xá sinh viên trường đại học Nông Nghiệp Hà Nộ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Kiểm toán rác thải khu ký túc xá sinh viên trường đại học Nông Nghiệp Hà Nộ 9 10 652