Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

Được đăng lên bởi vavaconchim
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kiểm toán Khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 2
(LỚP: 3KTLT3)

Stt

Họ và tên

MSSV

Tỷ lệ
tham gia
(%)

Ghi
chú

Ký tên

01.

ĐẶNG MINH TRẠNG

3KTLT3

100

TV

02.

CHÂU THANH TÙNG

3KTLT3

100

NT

03.

NGUYỄN QUỐC PHONG

3KTLT3

100

TV

04.

NGUYỄN VĂN LÝ

3KTLT3

100

TV

05.

NGUYỄN NHƯ HƯNG

3KTLT3

100

TV

06.

TRẦN THANH HƯNG

3KTLT3

100

TV

07.

NGUYỄN MINH TRƯỜNG 3KTLT3

100

TV

* Chú thích:
- NT: Nhóm trưởng
- TV: Thành viên
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 06 năm 2012
Người lập

Nhóm trưởng
CHÂU THANH TÙNG

GVHD: ThS.Trương Thị Thúy Hằng

1/50

Nhóm 02

Kiểm toán Khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu

MỤC LỤC

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền.....................................................4
1.1.1 Nội dung.....................................................................................................4
1.1.2 Đặc điểm....................................................................................................4
1.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền...........................................................................5
1.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền..............................................................5
1.2.1.1 Trường hợp thu tiền trực tiếp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ.............5
1.2.1.2 Trường hợp thu nợ của khách hàng.....................................................5
1.2.2 Kiểm soát nội bộ đối với chi tiền..............................................................6
1.2.2.1 Sử dụng các hình thức thanh toán qua ngân hàng, hạn chế tối đa
việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán.................................................6
1.2.2.2 Vận dụng đúng nguyên tắc ủy nhiệm chi và phê chuẩn.....................6
1.2.2.3 Xây dựng các thủ tục xét duyệt các khoản chi....................................6
1.2.2.4 Đối chiếu hàng tháng với sổ phụ của ngân hàng................................6

Chương 2
KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU
2.1 Giới thiệu công ty ...........................................................................................7
2.1.1 Đặc điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh...........................................7
2.1.2 Sơ đồ tổ chức và chế độ kế toán ...............................................................9
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty..........................................................................9
GVHD: ThS.Trương Th...
Kiểm toán Khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu
DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 2
(LỚP: 3KTLT3)
Stt Họ và tên MSSV
Tỷ lệ
tham gia
(%)
Ký tên
Ghi
chú
01. ĐẶNG MINH TRẠNG 3KTLT3 100 TV
02. CHÂU THANH TÙNG 3KTLT3 100 NT
03. NGUYỄN QUỐC PHONG 3KTLT3 100 TV
04. NGUYỄN VĂN LÝ 3KTLT3 100 TV
05. NGUYỄN NHƯ HƯNG 3KTLT3 100 TV
06. TRẦN THANH HƯNG 3KTLT3 100 TV
07. NGUYỄN MINH TRƯỜNG 3KTLT3 100 TV
* Chú thích:
- NT: Nhóm trưởng
- TV: Thành viên
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 06 năm 2012
Người lập
Nhóm trưởng
CHÂU THANH TÙNG
GVHD: ThS.Trương Thị Thúy Hằng 1/50 Nhóm 02
KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU - Người đăng: vavaconchim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU 9 10 200