Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA 1 TIẾT

Được đăng lên bởi Vu Manh Quang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia sư Mạnh Quang Vũ

KIỂM TRA 1 TIẾT

0966.58.59.45

MÔN: ĐẠI SỐ 8

ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2

B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2

C) 9x2y – 3x5 + 3x4

D) x – 3y + 3x2

Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
A) x2 – 4

B) x2 + 4

C) x2 – 2

D) 4 - x2

Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:
A) 4

B) -4

C) 0

D) 2

Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2 – xy + y2)

D) x3 - 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: Kết quả của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:
A) 4x2 – 5y + xy

B) 4x2 – 5y – 1

C) 4x6y2 – 5x4y3 – x4y2

D) 4x2 + 5y - xy

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:
A) (x - y)3 = x3 - 3x2y + 3xy2 - y3
C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)
D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 9x2 – 36

b) 2x3y – 4x2y2 + 2xy3

c) ab – b2 – a + b
Bài 2. Thực hiện phép tính:
a) (x2 + x – 3).(x2 – x + 3)

b) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Bài 3. Tìm x, biết:
a) (x – 1)3 + 3x.(x – 4) + 1 = 0

b) x2 – 25 = 6x – 9

Bài 4.
Biểu thức A = (x + y)(x2 – xy + y2) – (x – y).(x2 + xy + y2) có phụ thuộc vào
biến x, biến y không?
Bài 5. Chứng minh rằng :
a) Biểu thức B = x2 – x +

> 0 với mọi giá trị của biến x

b) Biểu thức C = (2n + 1)2 – 1 chia hết cho 8, với mọi số nguyên n

Gia sư Mạnh Quang Vũ

KIỂM TRA 1 TIẾT

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau (Từ câu 1 đến câu 3)
2
3 2
2 2
3
Câu 1. Kết quả của phép tính  2 x y   3x y  x y  4 xy  là:

A) 6 x5 y 3  2 x 4 y 3  8 x3 y 4 B) 6 x5 y 3  2 x 4 y 3  8 x3 y 4
C) 6 x5 y 3  2 x 4 y 3  8 x 3 y 4 D) 6 x5 y 3  2 x 4 y 3  8 x3 y 4
4 3
3 3
3 4
2
Câu 2. Kết quả của phép tính  8 x y  12 x y  6 x y  :  2 x y  là:

A) 4 x 2 y 2  6 xy 2  3xy 3
C) 4 x 2 y 2  6 xy 2  3xy 3

B) 4 x 2 y 2  6 xy 2  3xy 3
D) 4 x 2 y 2  6 xy 2  3xy 3

Câu 3. Kết quả của phép tính  2 x  3 y  là:
2

A) 4 x 2  6 xy  9 y 2

B) 4 x 2  6 xy  9 y 2

C) 4 x 2  12 xy  9 y 2 D) 4 x 2  12 xy  9 y 2
Câu 4. Điền vào dấu (…) để được kết quả đúng:

 ...  2 y   9 x 2  ...  4 y 2   27 x3  8 y3

Câu 5. Điền dấu X vào bảng sau:
Câu

Nội dung

a)

 a 3  3a 2b  3ab 2  b3   b  a 

b)

 a  b  b  a   a2  b2

Đúng

Sai

3

B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. (3,0 điểm) Phân tích các đa thức s...
Gia sư Mạnh Quang Vũ KIỂM TRA 1 TIẾT
0966.58.59.45 MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x
2
y.(3xy – x
2
+ y) là:
A) 3x
3
y
2
– 3x
4
y – 3x
2
y
2
B) 9x
3
y
2
– 3x
4
y + 3x
2
y
2
C) 9x
2
y – 3x
5
+ 3x
4
D) x – 3y + 3x
2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
A) x
2
– 4 B) x
2
+ 4 C) x
2
– 2 D) 4 - x
2
Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:
A) 4 B) -4 C) 0 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)
3
là:
A) x
2
+ 2xy + y
2
B) x
3
+ 3x
2
y + 3xy
2
+ y
3
C) (x + y).(x
2
– xy + y
2
) D) x
3
- 3x
2
y + 3xy
2
- y
3
Câu 5: Kết quả của phép chia (20x
4
y – 25x
2
y
2
– 5x
2
y) : 5x
2
y là:
A) 4x
2
– 5y + xy B) 4x
2
– 5y – 1
C) 4x
6
y
2
– 5x
4
y
3
– x
4
y
2
D) 4x
2
+ 5y - xy
Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:
A) (x - y)
3
= x
3
- 3x
2
y + 3xy
2
- y
3
B) x
3
– y
3
= (x - y)(x
2
- xy + y
2
)
C) (x - y)
2
= x
2
- 2xy + y
2
D) (x - 1)(x + 1) = x
2
- 1
II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 9x
2
– 36 b) 2x
3
y – 4x
2
y
2
+ 2xy
3
c) ab – b
2
– a + b
Bài 2. Thực hiện phép tính:
a) (x
2
+ x – 3).(x
2
– x + 3) b) (6x
3
– 7x
2
– x + 2) : (2x + 1)
Bài 3. Tìm x, biết:
a) (x – 1)3 + 3x.(x – 4) + 1 = 0 b) x
2
– 25 = 6x – 9
Bài 4.
Biểu thức A = (x + y)(x
2
– xy + y
2
) – (x – y).(x
2
+ xy + y
2
) có phụ thuộc vào
biến x, biến y không?
Bài 5. Chứng minh rằng :
a) Biểu thức B = x
2
– x + > 0 với mọi giá trị của biến x
b) Biểu thức C = (2n + 1)
2
– 1 chia hết cho 8, với mọi số nguyên n
KIỂM TRA 1 TIẾT - Trang 2
KIỂM TRA 1 TIẾT - Người đăng: Vu Manh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA 1 TIẾT 9 10 580