Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán cơ bản dành cho những sinh viên mới học môn kế toán!
1. Các nguyên tắc kế toán cơ bản:
Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán (TK tài sản và TK
nguồn vốn). Các nguyên tắckế toán cơ bản:
Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng trong kỳ – phát sinh giảm trong
kỳ
2. Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Hệ thống TK kế toán được chia làm các loại sau:
Loại 1: Tài sản lưu động
Gồm 14 Tk cấp1 và 9 Tk cấp 2 (Tiểu khoản) phản ánh toàn bộ TS hiện có của
doanh nghiệp.
Loại 2: Tài sản cố định (TSCĐ)
Gồm 5 TK cấp 1 và 9 TK cấp 2. Loại này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ và các
khoản đầu tư tài chính hiện hành tại DN
Loại 3: Nợ phải trả
Loại này gồm 10 TK cấp 1 và 17 Tk cấp 2, 2 Tk cấp 3. Các TK này phản ánh các
khoản nợ phải trả cũng như tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả.
Loại 4: Nguồn vốn chủ sở hữu
Gồm 6 Tk cấp 1 và 7 Tk cấp 2. Loại này phản ánh nguồn hình thành và tình hình
biến động của các nguồn vốn chủ sở hữu
Loại 5: Doanh thu
Loại này gồm 2 Tk cấp 1 và 3 Tk cấp 2, được dùng để phản ánh toàn bộ doanh
thu từ bán hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính cùng các khoản ghi giảm
doanh thu.
Loại 6: Chi phí SXKD
Loại này gồm 4 TK cấp 1, được sử dụng để tập hợp và kết chuyển các khoản
thuộc hoạt động SXKD và HĐ tài chính (Loại này Ckỳ không có số dư)
Loại 7: Thu nhập khác
Loại này có 1 Tk cấp 1 phản ánh các khoản thu nhập khác thực tế phát sinh trong
kỳ của DN
Loại 8: Chi Phí khác: Gồm 1 TK cấp1
Loại này dùng để tập hợp và kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác thực tế
phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
Gồm 1 TK cấp 1 dùng để xác định KQ các hoạt động KD mà DN tiến hành
Loại 0: Tài khoản ngoại bảng
Gồm 8 TK cấp 1, sử dụng để theo dõi 1 số chỉ tiêu mà các Tk từ 1 đến 9 chưa
phản ánh được hoặc phản ánh chưa chi tiết. Loại 0 thuộc loại TK ghi đơn khi tăng
ghi nợ, khi giảm ghi có, số dư nằm bên nợ của TK.

Cách sử dụng các TK cho dễ nhớ:
Các TK loại 1, 2, 6, 8: Khi PS tăng ghi Nợ, PS Giảm ghi có.
Các TK loại 3,4, 5, 7: Khi tăng ghi Có, khi giảm ghi Nợ
Các TK có chữ số cuối cùng là 8: Tk khác thuộc loại đó
Các TK có chữ số cuối cùng là 9: TK dự phòng.
Riêng TK 214, 129 … và một vài TK đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng
loại.
Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc nợ có, hoặc theo Tk chữ T
Trong đó:
Số dư đầu kỳ: thể hiện giá trị hiện có tại thời điểm đầu kỳ của ...
Kế toán cơ bản dành cho những sinh viên mới học môn kế toán!
1. Các nguyên t c k toán c b n: ế ơ
K toán doanh nghi p thông qua h th ng tài kho n k toán (TK tài s n và TK ế ế
ngu n v n). Các nguyên t ck toán c b n: ế ơ
T ng tài s n luôn luôn b ng t ng ngu n v n
Tài s n t ng thì ngu n v n c ng t ng và ng c l i ă ũ ă ượ
S d cu i k = S d u k + phát sinh t ng trong k – phát sinh gi m trong ư ư đầ ă
k
2. H th ng tài kho n s d ng trong k toán doanh nghi p v a và nh ế :
H th ng TK k toán c chia làm các lo i sau: ế đượ
Lo i 1: Tài s n l u ng ư đ
G m 14 Tk c p1 và 9 Tk c p 2 (Ti u kho n) ph n ánh toàn b TS hi n có c a
doanh nghi p.
Lo i 2: Tài s n c nh (TSC ) đị Đ
G m 5 TK c p 1 và 9 TK c p 2. Lo i này ph n ánh toàn b giá tr TSC và các Đ
kho n u t tài chính hi n hành t i DN đầ ư
Lo i 3: N ph i tr
Lo i này g m 10 TK c p 1 và 17 Tk c p 2, 2 Tk c p 3. Các TK này ph n ánh các
kho n n ph i tr c ng nh tình hình thanh toán các kho n n ph i tr . ũ ư
Lo i 4: Ngu n v n ch s h u
G m 6 Tk c p 1 và 7 Tk c p 2. Lo i này ph n ánh ngu n hình thành và tình hình
bi n ng c a các ngu n v n ch s h uế độ
Lo i 5: Doanh thu
Lo i này g m 2 Tk c p 1 và 3 Tk c p 2, c dùng ph n ánh toàn b doanh đượ để
thu t bán hàng và doanh thu t ho t ng tài chính cùng các kho n ghi gi m độ
doanh thu.
Lo i 6: Chi phí SXKD
Lo i này g m 4 TK c p 1, c s d ng t p h p và k t chuy n các kho n đượ đ ế
thu c ho t ng SXKD và H tài chính (Lo i này Ck không có s d ) độ Đ ư
Lo i 7: Thu nh p khác
Lo i này có 1 Tk c p 1 ph n ánh các kho n thu nh p khác th c t phát sinh trong ế
k c a DN
Lo i 8: Chi Phí khác: G m 1 TK c p1
Lo i này dùng t p h p và k t chuy n toàn b các kho n chi phí khác th c t để ế ế
phát sinh trong k c a doanh nghi p.
Lo i 9: Xác nh k t qu kinh doanh. đ ế
G m 1 TK c p 1 dùng xác nh KQ các ho t ng KD mà DN ti n hành để đị độ ế
Lo i 0: Tài kho n ngo i b ng
G m 8 TK c p 1, s d ng theo dõi 1 s ch tiêu mà các Tk t 1 n 9 ch a để đế ư
ph n ánh c ho c ph n ánh ch a chi ti t. Lo i 0 thu c lo i TK ghi n khi t ng đượ ư ế đơ ă
ghi n , khi gi m ghi có, s d n m bên n c a TK. ư
KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN - Trang 2
KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN 9 10 448