Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức kế toán căn bản cho nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT QLDN

Được đăng lên bởi yennhi_295
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến thức kế toán căn bản
cho nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT QLDN
(Ngày lập: 26-09-2001 – bản 1.0 , ngày sửa lần cuối: 24-04-2012 – bản 2.0.
Viết bởi: KhánhPQ)

Nội dung
1

Mục tiêu của tài liệu ............................................................................................................... 2

2

Báo cáo tài chính .................................................................................................................... 2
2.1
Giới thiệu ..........................................................................................................................2
2.2
Bảng cân đối kế toán (Bảng CĐKT) .................................................................................3
2.3
Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo KQKD) .................................................................3
2.4
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...............................................................................................4
2.5
Bảng Thuyết minh Báo cáo Tài chính ..............................................................................5
2.6
So sánh các thông tin trong các báo cáo tài chính ...........................................................5

3

Quy trình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo các báo cáo tài chính ............................. 5
3.1
Giới thiệu chung ...............................................................................................................5
3.2
Hệ thống tài khoản, hạch toán đơn, hạch toán kép, tài khoản nợ, tài khoản có ..............7
3.2.1
3.2.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

Hệ thống tài khoản .................................................................................................................... 7
Hạch toán kép, hạch toán đơn; Tk chữ T, Tk nợ, Tk có ............................................................ 7

Các hình thức ghi chép sổ sách kế toán ....................................................................... 10
Bốn hình thức ghi chép sổ sách kế toán ....................................................................... 10
Ghi chép sổ sách theo hình thức nhật ký chung (NKC) ................................................ 10
Ghi chép sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ (CTGS) ........................................... 12
Ghi chép sổ sách theo hình thức nhật ký sổ cái (NKSC) .............................................. 14
Ghi chép sổ sách theo hình thức nhật ký chứng từ (NKCT) ......................................... 15

Một số sơ đồ hạch toán thường gặp ...............
CÔNG TY C PHN PHN MM QUN LÝ DOANH NGHIP (FAST)
VP Hà Ni: 18 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình. Đt: (04) 771-5590, Fax: (04)771-5591
VP TP HCM: 10 Ph Quang, Q. Tân Bình. Đt: (08)3848-6068, Fax: (08)3848-6425
VP Đà Nẵng: 39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu. Đt: (0511)381-0532, Fax: (0511)381-2692
Web site: www.fast.com.vn, email: info@fast.com.vn
Kiến thc kế toán căn bản
cho nhân viên tư vấn ng dng HTTT QLDN
(Ngày lp: 26-09-2001 bn 1.0 , ngày sa ln cui: 24-04-2012 bn 2.0.
Viết bi: KhánhPQ)
Ni dung
1 Mc tiêu ca tài liu ............................................................................................................... 2
2 Báo cáo tài chính .................................................................................................................... 2
2.1 Gii thiu ..........................................................................................................................2
2.2 Bảng cân đối kế toán (Bảng CĐKT) .................................................................................3
2.3 Báo cáo kết qu kinh doanh (Báo cáo KQKD) .................................................................3
2.4 Báo cáo lưu chuyển tin t ...............................................................................................4
2.5 Bng Thuyết minh Báo cáo Tài chính ..............................................................................5
2.6 So sánh các thông tin trong các báo cáo tài chính ...........................................................5
3 Quy trình ghi chép s sách kế toán và lp báo các báo cáo tài chính ............................. 5
3.1 Gii thiu chung ...............................................................................................................5
3.2 H thng tài khon, hạch toán đơn, hạch toán kép, tài khon n, tài khon có ..............7
3.2.1 H thng tài khon .................................................................................................................... 7
3.2.2 Hch toán kép, hạch toán đơn; Tk chữ T, Tk n, Tk có ............................................................ 7
3.3 Các hình thc ghi chép s sách kế toán ....................................................................... 10
3.4 Bn hình thc ghi chép s sách kế toán ....................................................................... 10
3.5 Ghi chép s sách theo hình thc nht ký chung (NKC) ................................................ 10
3.6 Ghi chép s sách theo hình thc chng t ghi s (CTGS) ........................................... 12
3.7 Ghi chép s sách theo hình thc nht ký s cái (NKSC) .............................................. 14
3.8 Ghi chép s sách theo hình thc nht ký chng t (NKCT) ......................................... 15
4 Mt s sơ đồ hạch toán thường gp ................................................................................. 16
4.1 Hch toán các nghip v bán hàng và công n phi thu .............................................. 16
4.2 Hch toán các nghip v mua hàng và công n phi tr .............................................. 16
4.3 Hch toán các nghip v liên quan đến lương và bo him ......................................... 16
4.4 Hch toán các n.v liên quan đến chi phí bán hàng, chi phí q.lý .................................. 17
4.5 Hch toán các n.v liên quan đến tp hp c.fí và tính GT SP ...................................... 18
4.6 Các bút toán kết chuyn cui k .................................................................................... 18
4.7 Hch toán các ngun vn, phân b lãi kinh doanh ....................................................... 19
Kiến thức kế toán căn bản cho nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT QLDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức kế toán căn bản cho nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT QLDN - Người đăng: yennhi_295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kiến thức kế toán căn bản cho nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT QLDN 9 10 780