Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Thùy Ly NguyễnĐỗ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

1

5.1. Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy
Ví dụ 5.1: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu
đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi
làm việc của người lao động (DNNN và DNTN).
Z = 1: làm trong DNNN và Z = 0: làm trong DNTN
Trong đó Y và X là biến số lượng, còn Z là chỉ tiêu
chất lượng cho biết có hay không một thuộc tính nào
đó. Z được gọi là biến giả trong mô hình
2

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi

(5.1)

E(Y/X,Z=0) = β1 + β2Xi

(5.2)

E(Y/X,Z=1) = β1 + β2Xi + β3

(5.3)

(5.2): mức thu nhập bình quân tháng của người lao
động tại DNTN khi có thời gian công tác là X năm.

ˆ3 = 0,4 : 2 người có cùng thời gian công tác thì
trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN cao
hơn người làm tại DNTN 0,4 triệu đồng/tháng.
3

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi
Y

ˆ1 + ˆ 3

ˆ3

ˆ1

Hình 5.1

X
4

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi + β4XiZi
Y

ˆ1 + ˆ3

ˆ3

ˆ1

Hình 5.2

X

5

Ví dụ 5.2: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu
đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi
làm việc của người lao động (DNNN, DNTN và
DNLD)
Z1i = 0
phạm trù
Z2i = 0
cơ sở
Để lượng hoá chỉ tiêu chất lượng trên, ta phải dùng 2
biến giả Z1 và Z2.

1∈ DNNN
Z1i = 
0 ∉ DNNN

1∈ DNTN
Z 2i = 
0 ∉ DNTN

6

E(Y/X,Z1,Z2) = β1 + β2Xi + β3Z1i + β4Z2i
E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = β1 + β2Xi
E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = β1 + β2Xi + β3
E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = β1 + β2Xi + β4
ˆ 3 = 0 , 4 : 2 người có cùng thời gian công tác thì
trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN
cao hơn người làm tại DNLD 0,4 triệu đồng/tháng.
ˆ 4 = − 0 , 2 : 2 người có cùng thời gian công tác thì
trung bình mức thu nhập của người làm tại DNTN
thấp hơn người làm tại DNLD 0,2 triệu đồng/tháng.
Lưu ý: Một chỉ tiêu chất lượng có m phạm trù khác
nhau thì ta phải dùng m-1 biến giả để lượng hoá cho
chỉ tiêu chất lượng đó.
7

Ví dụ 5.3. tiếp ví dụ 5.2, thu nhập còn phụ thuộc vào
trình độ người lao động (từ đại học trở lên, cao đẳng
và khác)
D1i =
D2i =

1: nếu trình độ từ đại học trở lên
0: nếu không
1: nếu trình độ cao đẳng
0: nếu không có trình độ cao đẳng

8

Tổng quát: số biến giả đưa vào mô hình phụ thuộc
vào số biến định tính và số phạm trù có ở mỗi biến
định tính. Số biến giả đưa vào mô hình có thể được
xác định theo công thức sau:
n =

k

∑ (n
i =1

i

− 1)

Trong đó: n – số biến giả đưa vào mô hình; k – số biến
định tính; ni – số phạm trù của biến định tính thứ i.

9

5.2. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa
Z = 1, nếu quan sát trong mùa, và Z=0 nếu quan sát
không nằm tron...
1
KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: Thùy Ly NguyễnĐỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 845