Ktl-icon-tai-lieu

KTTC1 chương 1

Được đăng lên bởi rinken
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục tiêu của học phần

 Cung cấp những kỹ năng để xử lý công việc kế toán
về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
trong quá trình sản xuất từ:
- Tập hợp các yếu tố đầu vào;
- Tổng hợp chi phí sản xuất;
- Tính giá thành sản phẩm.
 Vận dụng vào các bài tập, tình huống trong thực tế.

1

Kết cấu học phần

1

Kế toán tiền và các khoản ứng trước

2
3

Kế toán tài sản cố định

4
5

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
Bài tập tổng hợp

2

1. Kế toán tiền
1.1. Khái niệm, phân loại, nguyên tắc hạch toán
1.2. Kế toán tiền mặt
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4. Kế toán tiền đang chuyển

2. Kế toán các khoản ứng trước
2.1. Kế toán các khoản tạm ứng
2.2. Kế toán chi phí trả trước

Tóm tắt, câu hỏi ôn tập
3

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
 :Trình bày tổ chức công việc kế toán tiền và các khoản
ứng trước, qua đó sinh viên có khả năng hiểu và thực
hiện các nội dung sau:
Đối với tiền :
 Khái niệm
 Nguyên tắc hạch toán
 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
Đối với các khoản ứng trước
 Nội dung
 Nguyên tắc hạch toán
 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

1.1. Khái niệm, phân loại,
nguyên
nguyên tắc
tắc hạch
hạch toán
toán

- Khái niệm:
Tiền là một bộ phận của tài sản ngắn hạn tồn tại dưới
hình thái tiền tệ, là loại tài sản có tính thanh khoản cao
nhất, là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng thanh toán
của một doanh nghiệp

5

1.1. Khái niệm, phân loại,
nguyên tắc hạch toán

Phân loại:
 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.
 Cụ thể: Tiền Việt Nam, Ngoại tệ, Vàng, bạc, kim khí
quý, đá quý

1.1. Khái niệm, phân loại,
nguyên tắc hạch toán
* Nguyên tắc hạch toán:
- Phải sử dụng một đơn vị tiền thống nhất là đồng Việt
Nam.
- Đối với ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi
vào sổ theo đúng quy định.
- Đối với vàng bạc, đá quý chỉ phản ánh vào tài khoản
thuộc nhóm vốn bằng tiền với các doanh nghiệp không
chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý.
- Khi tính giá xuất của ngoại tệ, vàng bạc, đá quý kế toán
áp dụng một trong 4 phương pháp: FIFO, LIFO, bình
quân gia quyền hoặc thực tế đích danh.
7

1.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT

1.2.1. Khái niệm, phân loại, nguyên tắc hạch toán
- Khái niệm:
Tiền mặt là các khoản tiền đang có ở quỹ, có thể dùng để thanh
toán ngay.

1.2.2. Chứng từ
Chứng từ sử dụng: Phiếu thu, Phiếu chi

1.2.3. Tài khoản sử dụng
Tài khoản 111 – Tiền mặt
TK 1111 - Tiền Việt nam
TK 1112 - Ngoại tệ
TK 1113 ...
Cung cấp những kỹ năng để xử lý công việc kế toán
về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
trong quá trình sản xuất từ:
- Tập hợp các yếu tố đầu vào;
-
Tổng hợp chi phí sản xuất;
-
Tính giá thành sản phẩm.
Vận dụng vào các bài tập, tình huống trong thực tế.
Mục tiêu của học phần
1
KTTC1 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KTTC1 chương 1 - Người đăng: rinken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
KTTC1 chương 1 9 10 726