Ktl-icon-tai-lieu

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 8
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục tiêu
Biết thiết lập:
Bảng cân đối kế toán,
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và
Thuyết minh báo cáo tài chính.

2

15.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
15.1.1. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân
thủ sáu (06) nguyên tắc:
a. Hoạt động liên tục;
b. Cơ sở dồn tích;
c. Nhất quán;
d. Trọng yếu và tập hợp;
e. Bù trừ;
f. Có thể so sánh.
3

15.1.2. Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp
bao gồm 4 biểu mẫu báo cáo:
- Baûng caân ñoái keá toaùn

Maãu soá B 01 – DN

- Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh Maãu soá B 02 - DN
doanh
- Baùo caùo Löu chuyeån tieàn teä

Maãu soá B 03 - DN

- Thuyeát minh baùo caùo taøi chính

Maãu soá B 09 - DN

4

15.1.3. Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp baùo caùo
taøi chính
- Trách nhiệm lập báo cáo tài chính
(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành
phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính
năm.
(2) Đối với doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp
niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo
cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
(3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính
hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào
cuối kỳ kế toán năm theo quy định.
5

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính
+ Đối với doanh nghiệp nhà nước
a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:
- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất
là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với
Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo
cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng
công ty quy định.
6

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:
- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất
là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với
Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
-Đơn

vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo

cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng
công ty quy định.
+ Đối với các loại doanh nghiệp khác
7

15.1.4.

Nơi nhận báo cáo tài chính

CAÙC LOAÏI
DOANH NGHIEÄP

Thôøi
haïn
laäp
baùo
caùo

1. Doanh nghieäp Nhaø
nöôùc

Nôi nhaän baùo caùo
Cô quan
taøi
chính
(1)

Cuïc
Thueá
(2)

Quyù,
Naêm

x

x

2. DN coù voán ñaàu tö
nöôùc ngoaøi

Naêm

x

3.

Naêm

Caùc loaïi doanh
nghieäp khaùc

Cô
quan
Thoáng
keâ

DN caáp
treân
(3)

Cô quan
ñaêng kyù
kinh doanh

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

15.2....
Chương 8
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 635