Ktl-icon-tai-lieu

lập báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Lee Đào
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)
Chính thức: x

Bổ sung:

Lần:

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2010
Từ tháng: 01/2010

[02] Mã số thuế:

3700439486

[03] Họ và tên cá nhân:

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

[04] Địa chỉ:

504A HIỆP THÀNH

Đến tháng: 12/2010

[05] Điện thoại:

[06] Fax:

[07] Email:
[08] Số tài khoản ngân hàng:

Mở tại

[32] Cơ quan thuế cấp cục

BDU - Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

[33] Cơ quan thuế quản lý

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ

1

2

3

[09]

201,000,000

a. Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

[10]

151,000,000

b. Tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

[11]

50,000,000

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam

[12]

0

Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ

[13]

0

a. Tổng thu nhập từ tiền luơng, tiền công làm căn cứ tính giảm thuế

[14]

0

b. Tổng thu nhập từ kinh doanh làm căn cứ tính giảm thuế

[15]

0

[16]

95,995,000

a. Cho bản thân cá nhân

[17]

48,000,000

b. Cho những người phụ thuộc được giảm trừ

[18]

38,400,000

c. Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[19]

0

d. Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[20]

9,595,000

Các khoản giảm trừ

4

Số tiền

5

Tổng thu nhập tính thuế

[21]

105,005,000

6

Tổng số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ

[22]

7,500,500

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ

[23]

10,265,750

a. Số thuế đã khấu trừ

[24]

0

b. Số thuế đã tạm nộp

[25]

10,265,750

c. Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)

[26]

0

7

8

Tổng số thuế được giảm trong kỳ

[27]

0

9

Tổng số thuế phải nộp trong kỳ

[28]

0

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[29]

2,765,250

a. Tổng số thuế đề nghị hoàn

[30]

2,765,250

b. Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau

[31]

0

10

Người ký: NGUYỀN THỊ MINH PHƯƠNG
Ngày ký: 31/07/2013

Mẫu số: 09/KK-TNCN

nh doanh)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Số tiền
201,000,000
151,000,000
50,000,000
0
0
0
0
95,995,000
48,000,000
38,400,000
0
9,595,000
105,005,000
7,500,500
10,265,750
0
10,265,750
0
0
0
2,765,250
2,765,250
0

NGUYỀN THỊ MINH PHƯƠNG
31/07/2013

Mẫu số:

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
[01] Mã số thuế:

3700439486

[02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu
Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

1

2

3

Số tiền
[03]

151,000,000

a

Thu nhập phát sinh tại Việt Nam

[04]

151,000,00...
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)
Chính thức:
x
Bổ sung: Lần:
[01] Kỳ tính thuế: Năm
2010
Từ tháng: 01/2010 Đến tháng: 12/2010
[02] Mã số thuế:
3700439486
[03] Họ và tên cá nhân:
NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
[04] Địa chỉ:
504A HIỆP THÀNH
[05] Điện thoại: [06] Fax:
[07] Email:
[08] Số tài khoản ngân hàng: Mở tại
[32] Cơ quan thuế cấp cục
BDU - Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
[33] Cơ quan thuế quản lý
Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu
Số tiền
1
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ [09]
201,000,000
a. Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công [10]
151,000,000
b. Tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh [11]
50,000,000
2 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam [12]
0
3
Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ [13]
0
a. Tổng thu nhập từ tiền luơng, tiền công làm căn cứ tính giảm thuế [14]
0
b. Tổng thu nhập từ kinh doanh làm căn cứ tính giảm thuế [15]
0
4
Các khoản giảm trừ [16]
95,995,000
a. Cho bản thân cá nhân [17]
48,000,000
b. Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [18]
38,400,000
c. Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [19]
0
d. Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc [20]
9,595,000
5 Tổng thu nhập tính thuế [21]
105,005,000
6 Tổng số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ [22]
7,500,500
7
Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [23]
10,265,750
a. Số thuế đã khấu trừ [24]
0
b. Số thuế đã tạm nộp [25]
10,265,750
c. Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [26]
0
8 Tổng số thuế được giảm trong kỳ [27]
0
9 Tổng số thuế phải nộp trong kỳ [28]
0
10
Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [29]
2,765,250
a. Tổng số thuế đề nghị hoàn [30]
2,765,250
b. Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau [31]
0
lập báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập báo cáo tài chính - Người đăng: Lee Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lập báo cáo tài chính 9 10 555