Ktl-icon-tai-lieu

LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP 2

Được đăng lên bởi Vu Bao
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP
TOÁN CAO CẤP 2
Lời giải một số bài tập trong tài liệu này dùng để tham khảo. Có một số bài tập do một
số sinh viên giải. Khi học, sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù hợp và đơn
giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tập tốt
BÀI TẬP VỀ HẠNG CỦA MA TRẬN
Bài 1:
Tính hạng của ma trận:
 2 4 3 1

1 2 1 4
1) A 
 0 1 1 3
 1  7 4  4


    


h1( 2)h2
h1( 1)h4



h2(5)h4
    



0
2
1
5





h2
 h1







1 2 1 4 2
0 0 1 9 4
0 1 1 3 1
0 5 3 0
3
1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 0  2 15 8

1 2 1 4
2 4 3 1
0 1 1 3
1 7 4 4

2
0
1
5











h3
  h2







1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 5 3 0
3











  h3(
2)h4







1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 0 0 33 0







 r A4
2)



A 




0 2 4
1 4 5
3 1
7
0 5  10
2 3
0



 1
h2 


  2









 h1h2 
    







1 4
5
0
1
2
0  11 22
0
5  10
0  5 10

1 4 5
0 2 4
3 1
7
0 5  10
2 3
0



h2
11
h3




 5h4 
 h2
h25h5
     











3h3 
 h1
h12 h4

   







1 4 5
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1

1 4
5
0
2
4
0  11 22
0
5  10
0  5 10




  r A2












 2  1 3  2 4  h1(-2)h2  2  1 3  2 4

2) A  4  2 5 1 7  h1(-1)h3

     0 0  1 5  1
 2 1 1 8 2 
 0 0  2 10  2
 2 1 3 2 4

     0 0  1 5  1
 0 0 0 0 0
h2(-2)h3








  r A2


3)


A 



1 3 5 1
2 1 5 4
5 1 1 7
7 7 9 1



   



 h1 2h2 
 5h3 
 h1
h1 7 h4
     





1 3
5 1
0  7  15 6
0 0
1
0
0 0
4 6

 1

h3 
 6

1 3
5 1
0  7  15 6
0  14  24 12
0  14  26 6



 h4  4 h4 

   
 







 2h3 
 h2
h4 
  h2 2






1 3
5 1
0  7  15 6
0 0
1
0
0 0
0 6

1 3
5 1
0  7  15 6
0 0
6
0
0 0
4 6









  r A4



4)
⎛
⎜
A⎜
⎜
⎜
⎝






  
  
  
  






⎞
⎛
⎟
⎜
⎟  
  ⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎠
⎝






    ⎞   ⎛
⎟   ⎜
    ⎟    ⎜
    ⎟
⎜
⎟
⎜
    ⎠
⎝

⎛
⎜
    ⎜
⎜
⎜
⎝

⎛
     ⎞
 
⎟ 
⎜
     ⎟     ⎜
     ⎟
⎜
⎜
     ⎟
⎠
⎝

⎛
⎜
     ⎜
⎜
⎜
⎝

     ⎞
⎟
     ⎟     
 
     ⎟
     ⎟
⎠

⎛ ⎞

⎜ ⎟  
⎝ ⎠

⎛  ⎞
 
⎝ ⎟
⎠

⎜ 

5)
...
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP
TOÁN CAO CẤP 2
Lời giải một số bài tập trong tài liệu này dùng để tham khảo. một số bài tập do một
số sinh viên giải. Khi học, sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù hợp đơn
giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tập tốt
BÀI TẬP VỀ HẠNG CỦA MA TRẬN
Bài 1:
Tính hạng của ma trận:
1)
A
2 4 3 1 0
1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
1 7 4 4 5
h1 h2
1 2 1 4 2
2 4 3 1 0
0 1 1 3 1
1 7 4 4 5
h1( 2)h2
h1( 1)h4
1 2 1 4 2
0 0 1 9 4
0 1 1 3 1
0 5 3 0 3
h2 h3
1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 5 3 0 3
h2(5)h4
1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 0 2 15 8
h3(2)h4
1 2 1 4 2
0 1 1 3 1
0 0 1 9 4
0 0 0 33 0
r A
4
2)
A
0 2 4
1 4 5
3 1 7
0 5 10
2 3 0
h1h2
1 4 5
0 2 4
3 1 7
0 5 10
2 3 0
h1 3
h3
h1 2
h4
1 4 5
0 2 4
0 11 22
0 5 10
0 5 10
h2
1
2
1 4 5
0 1 2
0 11 22
0 5 10
0 5 10
h2 11
h3
h2 5
h4
h2 5
h5
1 4 5
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
r A
2
1
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP 2 - Người đăng: Vu Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP 2 9 10 640