Ktl-icon-tai-lieu

Luân chuyển hàng tồn kho

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho

Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, bán
thành phẩm, hàng hoá...Để quản lý hàng tồn kho kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, Phiếu
xuất kho.
Muốn theo dõi chi tiết từng loại hàng hóa, nguyên liệu tồn kho, tại kho, thủ kho mở thẻ kho để theo
dõi về mặt số lượng, đặc điểm, quy cách cho từng loại hàng; còn tại Phòng kế toán, kế toán mở sổ chi
tiết để theo dõi hàng tồn kho về mặt số lượng và giá trị của từng loại tương ứng với thẻ kho đã mở.

Quy trình luân chuyển Phiếu nhập kho:
Trong kế toán, phiếu nhập kho được gọi là chứng từ thực hiện, vì nó chứng minh nghiệp vụ về nhập
kho. Phiếu nhập kho do kế toán hoặc người phụ trách lập khi muốn cho vật tư, sản phẩm, hàng hóa
nhập kho. Để nhập kho, phải có chứng từ thể hiện rõ nguồn gốc của việc nhập kho mà ghi sổ cho phù
hợp. (chứng từ nguồn) Chứng từ nguồn về hàng tồn kho có nhiều loại, nhưng cơ bản bao gồm: Hóa
đơn mua hàng, Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao sản phẩm sản xuất hoàn thành, giấy giữ hộ tài
sản,...
Bước 1: Người giao hàng (có thể là nhân viên phụ trách thu mua, nhân viên sản xuất của DN hoặc
người bán) đề nghị giao hàng nhập kho.
Bước 2: Ban kiểm nhận lập biên bản nhận cho nhập kho vật tư, hàng hóa… Ban kiểm nhận bao gồm
thủ kho, kế toán vật tư, cán bộ phụ trách bộ phận, người đề nghị giao hàng.
Bước 3: Kế toán vật tư hoặc phụ trách bộ phận sẽ tiến hành lập Phiếu nhập kho theo hóa đơn mua
hàng, phiếu giao nhận sản phẩm...với ban kiểm nhận.
Bước 4: Người lập phiếu, người giao hàng và phụ trách bộ phận ký vào Phiếu nhập kho.
Bước 5: Chuyển Phiếu nhập kho cho thủ kho tiến hành việc kiểm nhận, nhập hàng, ghi sổ và ký Phiếu
nhập kho.
Bước 6: Chuyển Phiếu nhập kho cho kế toán vật tư để ghi sổ kế toán.
Bước 7: Kế toán vật tư tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu nhập.
Các bước trong quá trình nhập kho không có sự can dự của chủ doanh nghiệp trong quá trình nhập
hàng. Bởi vì, hàng nhập vào có thể kéo dài trong nhiều ngày và việc kiểm nhận hàng đòi hỏi người có
chuyên môn trong việc xem xét hàng nhập nên thường giao cho cán bộ phụ trách làm, sau này chỉ việc
kiểm tra lại chứng từ và đối chiếu thẻ kho với sổ chi tiết theo định kỳ.

Tuy nhiên đối với Phiếu xuất kho, do liên quan đến tài sản được tiêu dùng nên phải có ký duyệt của
chủ doanh nghiệp (Giám đốc).
Quy trình luân chuyển Phiếu xuất kho:
Phiếu xuất kho được gọi là chứng từ thực hiện, vì nó chứng minh cho nghiệp vụ về xuất kho một loại
hàng tồn kho nào đó. Phiếu xuất kho ...
Quy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho
Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, bán
thành phẩm, hàng hoá...Để quản lý hàng tồn kho kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, Phiếu
xuất kho.
Muốn theo dõi chi tiết từng loại hàng hóa, nguyên liệu tồn kho, tại kho, thủ kho mở thẻ kho để theo
dõi về mặt số lượng, đặc điểm, quy cách cho từng loại hàng; còn tại Phòng kế toán, kế toán mở sổ chi
tiết để theo dõi hàng tồn kho về mặt số lượng giá trị của từng loại tương ứng với thẻ kho đã mở.
Quy trình luân chuyển Phiếu nhập kho:
Trong kế toán, phiếu nhập kho được gọi chứng từ thực hiện, chứng minh nghiệp vụ về nhập
kho. Phiếu nhập kho do kế toán hoặc người phụ trách lập khi muốn cho vật tư, sản phẩm, hàng hóa
nhập kho. Để nhập kho, phải chứng từ thể hiện nguồn gốc của việc nhập kho mà ghi sổ cho phù
hợp. (chứng từ nguồn) Chứng từ nguồn về hàng tồn kho nhiều loại, nhưng bản bao gồm: Hóa
đơn mua hàng, Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao sản phẩm sản xuất hoàn thành, giấy giữ hộ tài
sản,...
Bước 1: Người giao hàng (có thể nhân viên phụ trách thu mua, nhân viên sản xuất của DN hoặc
người bán) đề nghị giao hàng nhập kho.
Bước 2: Ban kiểm nhận lập biên bản nhận cho nhập kho vật tư, hàng hóa… Ban kiểm nhận bao gồm
thủ kho, kế toán vật tư, cán bộ phụ trách bộ phận, người đề nghị giao hàng.
Bước 3: Kế toán vật hoặc phụ trách bộ phận sẽ tiến hành lập Phiếu nhập kho theo hóa đơn mua
hàng, phiếu giao nhận sản phẩm...với ban kiểm nhận.
Bước 4: Người lập phiếu, người giao hàng và phụ trách bộ phận ký vào Phiếu nhập kho.
Bước 5: Chuyển Phiếu nhập kho cho thủ kho tiến hành việc kiểm nhận, nhập hàng, ghi sổ và ký Phiếu
nhập kho.
Bước 6: Chuyển Phiếu nhập kho cho kế toán vật tư để ghi sổ kế toán.
Bước 7: Kế toán vật tư tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu nhập.
Các bước trong quá trình nhập kho không sự can dự của chủ doanh nghiệp trong quá trình nhập
hàng. Bởi vì, hàng nhập vào có thể kéo dài trong nhiều ngày và việc kiểm nhận hàng đòi hỏi người
chuyên môn trong việc xem xét hàng nhập nên thường giao cho cán bộ phụ trách làm, sau này chỉ việc
kiểm tra lại chứng từ và đối chiếu thẻ kho với sổ chi tiết theo định kỳ.
Luân chuyển hàng tồn kho - Trang 2
Luân chuyển hàng tồn kho - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luân chuyển hàng tồn kho 9 10 182