Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Kế toán NVL công ty CP Nội thất Hoàng Lâm

Được đăng lên bởi thien1981993
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề thực tập

Kế toán nguyên vật liệu

Trường.........................
Khoa……………….
…………..o0o…………..

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu
tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm

GVHD Thạc sĩ: Bùi Thị Chanh

1

SVTH: Trần thị Hằng – KIKT415

Chuyên đề thực tập

Kế toán nguyên vật liệu

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................….….6
CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG LÂM.
1.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT
HOÀNG LÂM……………………………………………………………………….8
1.1.1 lịch sử hình thành và phát triển………………………………………....8
1.1.2 thông tin chung về công ty.......................................................................9
1.1.3 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ……..…………………..…....10
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ………….…………….…..…11
- Hệ thống tổ chức bộ máy của công ty CP nội thất Hoàng Lâm…………..11
1.3. CHỨC NĂNG ,NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY…….11
- Quy trình sản xuất sản phẩm ……………………..……………………….13
+ Quy trình sản xuất tủ …………………...……………………....13
1.4. CƠ CẤU BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ........................................14
1.5. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ……………….……………….15
- Chế độ kế toán áp dụng tại công ty……………………………….…...…...17
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG LÂM
2.1. Đặc điểm NVL tại công ty CP nội thất Hoàng Lâm…………………..…18
2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty ………………………………....18
2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty………………………………….....19
2.1.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho…………….....……………………..19
2.1.2.2 Đối với nguyên vật liêuh xuất kho…………..……...………………….20
2.2. ĐẶC ĐIỂM LUÂN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN NỘI THẤT HOÀNG LÂM………………………………………….…20
2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
NỘI THẤT HOÀNG
LÂM…………………………………………………………..21
GVHD Thạc sĩ: Bùi Thị Chanh

2

SVTH: Trần thị Hằng – KIKT415

Chuyên đề thực tập

Kế toán nguyên vật liệu

2.3.1. kế toán chi tiết NX NVL Taih Công ty
………………………..
….Error! Bookmark not defined.4
2.3.2. Luân chuyển chứng từ xuất nguyên vật liệu
…………………....24
2.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
NỘI THẤT HOÀNG LÂM ……………………………………………………….
…25
2.5.1.Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu
…………………….42
2.5.2. Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu ………………………..42
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
LI...
Chuyên đề thực tập Kế toán nguyên vật liệu
Trường.........................
Khoa……………….
…………..o0o…………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu
tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm
GVHD Thạc sĩ: Bùi Thị Chanh SVTH: Trần thị Hằng – KIKT415
1
Luận văn Kế toán NVL công ty CP Nội thất Hoàng Lâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Kế toán NVL công ty CP Nội thất Hoàng Lâm - Người đăng: thien1981993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Luận văn Kế toán NVL công ty CP Nội thất Hoàng Lâm 9 10 174