Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Kế toán NVL

Được đăng lên bởi thien1981993
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hà Thu Phương KT2B

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 .

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hà Thu Phương KT2B

MỤC LỤC
Chuyên đề được xây dựng bởi 3 phần :
Lời mở đầu......................................................................................................................................1
PHẦN I:
Đặc điểm tình hình chung của Công ty Dệt 8-3
1.1 - Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8-3..................................................5
1.2 - Chức năng - nhiệm vụ kinh doanh ..................................................................................7
1.3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý....................................................................................8
1.4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ..........................................................11
1.5 -

Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.........................................................................12

Phần II:
Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
2.1 - Lý do chọn phần hành nghiệp vụ kế toán.......................................................................15
2.2 - Tình hình thực tế công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3........15
2.2.1 - Đặc điểm Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3............................................................15
2.2.2 - Phân loại Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 .........................................................17
2.2.3 - Tính toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3............................................................17
a - Đối với Nguyên vật liệu trong kỳ
b - Đối với Nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ
2.2.4 - Quy trình hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ...................................19
2.2.5 - Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3..............................................20
2.2.6 - Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3................................. 32
a - Tài khỏan sử dụng - Sổ kế toán.
b - Kế tóan nhập Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
c - Kế tóan xuất Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hà Thu Phương KT2B
Phần III :
Kết luận
3.1- Đánh giá về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3.............................41
3.2 - Kết luận .................................................................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hà Thu Phương KT2B
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 .
1
Luận văn Kế toán NVL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Kế toán NVL - Người đăng: thien1981993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Luận văn Kế toán NVL 9 10 716