Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán VN với kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi cubong
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 3 lần
m

M
O
I
I
E
r
p
i
M
M
U
ll
l
I

LUÂN
Y
Ă
N
T
H
A
C
sĩ
KI
N
H
T
Ế•
•

Thàn
h phố
Hồ
Chí
Minh
- Năm
2010
ỉffl [ffi

Bộ

GIÁO
DỤC
VÀ
ĐÀO
TẠO
TRƯỜ
NG
ĐẠI
HỘC
KINH
TẾ
TP.HC
M esc*
B3

NGU
YỄN
THỊ
LIÊ
N
HƯ
ƠN
G

Í
É
ĩ
r
a
H
É
G
C
Ỉ
M
Í
t
B
Ẹ
Ĩ
É
I

c
Éi
K
Ểĩ
É
Ẻi
ví
ia
á
B
ii
c
ủí
o
ái
ĩ

I
I

É
í
r
á
ỉ
i
c
m
ì
i
I

Chuy
ên
ngàn
h:

Quản
trị
kinh
doan
h Mã
số
60.34.
05

L
U
Ậ
N
V
Ă
N
T
H
Ạ
C
s
ĩ
K
I
N
H
T
É

N
G
Ư
Ờ
I
H
Ư
Ớ
N
G
D
Ẫ
N
K
H
O
A
H
Ọ
C
:
T
S
.
V
Õ
T
H
Ị
Q

U
Ý

Thành
phố Hồ
Chí
Minh Năm
2010
T
ôi

xin

bày

tỏ

lòng
biết ơn
sâu sắc
đến
Tiến

sĩ

Võ Thị
Quý đã
tận tình
hướng
dẫn

và

giúp đỡ
tôi thực
hiện tốt
luận văn
này
cũng
như
hoàn
thiện
các kiến

thức
chuyên
môn của
tôi.
T
ôi

xin

trân
trọng
cảm ơn
đến các
Thầy cô
khoa
Quản trị
kinh
doanh
Trường
Đại học
Kinh tế
Thành
phố Hồ
Chí
Minh,
đặc biệt
là Tiến
sĩ
Nguyễn
Quang
Thu đã
giúp đỡ
và
truyền
đạt cho
tôi

những
kiến
thức
quý báu
trong
suốt thòi
gian tôi
đã

học

tập

tại

trường
cũng
như việc
hoàn
thành
luận văn
tốt
nghiệp
này.
N
hân đây
tôi

xin

trân
trọng
cảm ơn
Anh
Đặng
Xuân
Cảnh

-

Tổng
Giám
đốc của
Công ty
Kiểm

toán
DTL đã
cho

tôi

lời
khuyên
bổ

ích

về

các

chuẩn
mực kế
toán
Việt
Nam và
chuẩn
mực kế
toán
quốc tế,
cảm ơn
anh

Lê

Khánh
Lâm

-

Phó
Tổng
Giám
đốc
Công ty
Kiểm
toán
DTL đã
tạo điều
kiện
thuận
lợi

để

tôi

có

thời
gian
hoàn
thành
luận văn
này.
T
ôi

xin

trân
trọng
cảm ơn
Khoa
Quản trị
kinh
doanh
và
Phòng
quản lý
đào tạo
sau Đại
học

-

Trường
Đại học
Kinh tế
Thành
phố Hồ
Chí
Minh đã
tạo điều
kiện
giúp đỡ
tôi trong
quá

trình
nghiên
cứu

và

hoàn
thành
luận
văn.
C
uối
cùng, tôi
xin cảm
ơn

Gia

tình

đã

tạo điều
kiện để
tôi hoàn
thành
luận văn
này.

Tác giả

NGUYỄ
N THỊ
LIÊN
HƯƠNG
Tôi xin
cam
đoan
luận văn
này là
công
trình
nghiên

cứu
khoa
học của
riêng
tôi. Các
phân
tích, số
liệu và
kết quả
nêu
ữong
luận văn
là hoàn
toàn
trung
thực và
có
nguồn
gốc rõ
ràng.

Tác giả

NGUY
ỄN THỊ
LIÊN
HƯƠN
G

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT
IAS:

International Accounting Standards Chuẩn mực kế
toán quốc tế

IFRS:

International Financial Reporting Standards Chuẩn
mực báo cáo tài chính quốc tế

IASC:

International Accounting Standard Committee ủy
Ban Chuẩn mực kế toán quốc tế

IASB:

International Accounting Standard Board Hội đồng
Chuẩn mực kế toán quốc tế

SAC:

Standing Advisory Committee Hội đồng cố vấn
chuẩn mực

VAS:

Vietnamese Accounting Standard Chuẩn mực kế
toán Việt Nam

VNM:

Công ty Cổ phẩn sữa Việt Nam

FPT:

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán VN với kế toán quốc tế - Người đăng: cubong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Luận văn Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán VN với kế toán quốc tế 9 10 3