Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

Được đăng lên bởi Ngô Thu
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 3712 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Luận văn

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
KHOA KINH TẾ
----------

LUẬN VĂN
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY TNHH MTV
XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: NGÔ THỊ THU

KHOA

: KINH TẾ

LỚP

: KẾ TOÁN 3E

QUẢNG NINH – 2014

Sinh viên:Ngô Thị Thu
Lớp:Kế toán 3E

1

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Luận văn

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là luận văn của em, kết quả nêu trong luận văn là trung
thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị nơi em thực tập.
Sinh viên làm luận văn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngô Thị Thu

Sinh viên:Ngô Thị Thu
Lớp:Kế toán 3E

2

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Luận văn

NHẬN XÉT
(GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN)

Giảng viên hướng dẫn:………………………………………………………
Nhận xét:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………

Sinh viên:Ngô Thị Thu
Lớp:Kế toán 3E

3

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Luận văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Sinh viên: Ngô Thị Thu
Ngày sinh: 3/2/1992
Lớp: Kế toán 3E
Khoa: Kinh tế
Trường: Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Đề tài thực tập: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Thời gian : từ 20/2 đến 14/4 / 2014
Đơn vị thực tập: tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch
Địa chỉ : Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương.
Nhận xét của Công ty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh Luận văn
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
KHOA KINH TẾ
----- -----
LUẬN VĂN
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY TNHH MTV
XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ THỊ THU
KHOA : KINH TẾ
LỚP : KẾ TOÁN 3E
QUẢNG NINH – 2014
Sinh viên:Ngô Thị Thu 1
Lớp:Kế toán 3E
Luận văn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch - Người đăng: Ngô Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Luận văn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch 9 10 419