Ktl-icon-tai-lieu

Luật kế toán

Được đăng lên bởi Nguyễn Yến
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1949 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
BỘ MÔN KẾ TOÁN
===o0o===

BÀI GIẢNG

LUẬT KẾ TOÁN
Biên soạn: ThS. Võ Thị Thùy Trang

Nha Trang, tháng 03 năm 2011

2
Chương I: LUẬT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2003
I. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Nhằm đảm bảo tăng cường quản lý thống nhất về kế toán trong nền kinh tế quốc dân, đảm
bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động kinh tế, tài chính,
thông qua đó cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời và tin cậy thì các nội dung của kế toán
phải mang tính pháp lý cao. Vì lẽ đó, hệ thống pháp luật về kế toán chính là hệ thống các văn bản
quy phạm pháp luật về kế toán do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở điều chỉnh
toàn bộ hoạt động kế toán trong nền kinh tế quốc dân.
Hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có thể phân ra 3 cấp pháp lý
sau: Thứ nhất là Luật Kế toán và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Thứ hai là Hệ thống
chuẩn mực kế toán Việt Nam; Thứ ba là Chế độ, hướng dẫn kế toán cụ thể.
Có thể mô tả Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kế toán doanh nghiệp của Việt Nam
như sau:
HỆ THỐNG
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THẨM QUYỀN
BAN HÀNH

Luật Kế toán

Quốc hội

Các Nghị định hướng dẫn

Chính phủ

Hệ thống
Chuẩn mực kế toán

Bộ Tài chính

Chế độ và văn bản hướng
dẫn về kế toán

Bộ Tài chính,
các Bộ, ngành

Ý NGHĨA PHÁP LÝ

Những quy định kế
toán được luật hoá
Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật
Các quy định mực
thước về kế toán

Các quy định cụ thể về
kế toán cho các doanh
nghiệp nói chung và
từng ngành, lĩnh vực

Trong đó ý nghĩa pháp lý và nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật là:
1. Luật Kế toán
Luật Kế toán là văn bản pháp luật cao nhất về kế toán do Quốc hội ban hành (Quốc hội
thông qua ngày 17/6/2003 tại kỳ họp thứ 3 Quốc khội khoá XI). Luật Kế toán quy định những vấn
đề mang tính nguyên tắc và làm cơ sở, nền tảng để xây dựng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
Luật Kế toán được xây dựng theo dạng Luật chi tiết, nghĩa là những quy định về kế toán ít
thay đổi có thể chi tiết được thì đưa ngay vào Luật, những quy định còn có thể thay đổi chưa chi tiết
ngay được hoặc còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng ngành, của đơn vị kế toán thì sẽ được quy
định ở Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Vì thế trong Luật Kế toán, ngoài những Quy định chung
về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh Luật; Về nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán; Về đơn

3
vị tính sử dụng...
1
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
BỘ MÔN KẾ TOÁN
===o0o===
BÀI GIẢNG
LUẬT KẾ TOÁN
Biên soạn: ThS. Võ Thị Thùy Trang
Nha Trang, tháng 03 năm 2011
Luật kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kế toán - Người đăng: Nguyễn Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Luật kế toán 9 10 666