Ktl-icon-tai-lieu

Luật kế toán

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Quý
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử
dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có
hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết
toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước
các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm
để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điều 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các
tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định
của pháp luật.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi
trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của
pháp luật.

Điều 3
Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn
với trách nhiệm.
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung
ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
Điều 4
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp
được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
A) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương
được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể;
B) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm
vụ chiến lược, quan trọng...
LUẬT
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Để quản thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động
trách nhiệm của các quan, tổ chức, nhân trong việc quản sử
dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả ngân sách tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định ớng hội chủ nghĩa,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, nâng cao đời sống nhân dân,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết s51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết
toán ngân sách nhà nướcvề nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà ớc
các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Ngân sách nhà nước là toàn bcác khoản thu, chi của Nnước đã được cơ
quan nhà nước thẩm quyền quyết định được thực hiện trong mộtm
để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điều 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu t thuế, phí, lệ phí; các
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà ớc; các khoản đóng góp của các
tổ chức nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định
của pháp luật.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi
trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của
pháp luật.
Luật kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kế toán - Người đăng: Nguyễn Đức Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Luật kế toán 9 10 612