Ktl-icon-tai-lieu

Luật kế toán - Số 03/2003/QH11

Được đăng lên bởi trongnghia-tran
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cơ sở dữ liệu luật việt nam

văn phòng quốc hội
LAWDATA

Luật
c ủ a Q u ố c h ộ i n ớ c c ộ n g h ò a x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a Vi ệ t N a m
số 03/2003/QH11 n g à y 1 7 t h á n g 6 n ă m 2 0 0 3 v ề L u ậ t K ế t o á n

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát
chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ,
trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều
hành của cơ quan nhà nớc, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;
Căn cứ vào Hiến pháp nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
đợc sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về kế toán.
Chơng I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, ngời
làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Điều 2. Đối tợng áp dụng
1. Đối tợng áp dụng của Luật này bao gồm:
a) Cơ quan nhà nớc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nớc;
b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nớc;
c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đợc thành lập và hoạt động theo
pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nớc ngoài hoạt
động tại Việt Nam;
d) Hợp tác xã;
đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
e) Ngời làm kế toán, ngời khác có liên quan đến kế toán.
2. Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nớc ngoài hoạt động tại Việt
Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác
kế toán theo những nguyên tắc cơ bản của Luật này.

Điều 3. áp dụng điều ớc quốc tế
Trờng hợp điều ớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc
gia nhập có quy định về kế toán khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định
của điều ớc quốc tế đó.

2

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dới đây đợc hiểu nh sau:
1. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh
tế, tài chính dới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.
2. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông
tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tợng có nhu cầu sử dụng thông tin
của đơn vị kế toán.
3. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh
tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị
kế toán.
4. Nghiệp vụ kinh tế, tà...
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam
LAWDATA
LuËt
cña Quèc héi n íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
sè 03/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ LuËt KÕ to¸n
§Ó thèng nhÊt qu¶n to¸n, b¶o ®¶m to¸n c«ng qu¶n lý, gi¸m s¸t
chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ,
trung thùc, kÞp thêi, c«ng khai, minh b¹ch, ®¸p øng yªu cÇu chøc, qu¶n ®iÒu
hµnh cña c¬ quan nhµ níc, doanh nghiÖp, tæ chøc vµ c¸ nh©n;
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001
cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh néi dung c«ng t¸c to¸n, chøc m¸y to¸n, ngêi
lµm kÕ to¸n vµ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
1. §èi tîng ¸p dông cña LuËt nµy bao gåm:
a) quan nhµ níc, ®¬n vÞ nghiÖp, chøc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch
nhµ níc;
b) §¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc;
c) Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo
ph¸p luËt ViÖt Nam; chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t
®éng t¹i ViÖt Nam;
d) Hîp t¸c x·;
®) Hé kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c;
e) Ngêi lµm kÕ to¸n, ngêi kh¸c cã liªn quan ®Õn kÕ to¸n.
2. §èi víi v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam, hé kinh doanh c¸ thÓ vµ tæ hîp t¸c, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ néi dung c«ng t¸c
kÕ to¸n theo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña LuËt nµy.
§iÒu 3. ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ
Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕCéng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc
gia nhËpquy ®ÞnhkÕ to¸n kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh
cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
Luật kế toán - Số 03/2003/QH11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kế toán - Số 03/2003/QH11 - Người đăng: trongnghia-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Luật kế toán - Số 03/2003/QH11 9 10 743