Ktl-icon-tai-lieu

Luật Kiểm toán độc lập

Được đăng lên bởi duong-trong-thien
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 5884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cung cấp bởi kiemtoan .com.vn
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số:

/2011/QH12

LUẬT
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động
kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh
nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh
nghiệp kiểm toán, đơn vị được kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và
tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập.
Điều 3. Áp dụng Luật kiểm toán độc lập, điều ước quốc tế và các luật
có liên quan
1. Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia
hoạt động kiểm toán độc lập trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo Luật này và
các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định
của điều ước quốc tế đó.
Điều 4. Mục đích của kiểm toán độc lập
Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông
tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác;
làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,
chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều 5. Giải thích từ ngữ

2

Cung cấp bởi kiemtoan .com.vn
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm
toán kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc
kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.
2. Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy
định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính
công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.
3. Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
4. Thành viên tham gia cuộc kiểm toán bao gồm kiểm toán viên hành nghề,
kiểm toán viên và các thành viên khác.
5. Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh d...
Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn
QUỐC HỘI
Luật số: /2011/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LUẬT
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, nh thức hoạt động
kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa v của kiểm toán viên hành nghề, doanh
nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh
nghiệp kiểm toán, đơn vị được kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp v kiểm toán
tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập.
Điều 3. Áp dụng Luật kiểm toán độc lập, điều ước quốc tế các luật
có liên quan
1. Tổ chức, nn trong nước t chức, nhân nước ngoài tham gia
hoạt động kiểm tn độc lập trên lãnh thViệt Nam phải tn theo Luật này và
các quy định khác của pháp luật có ln quan.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
thành viên quy định khác với quy định của Luật này táp dụng quy đnh
của điều ước quốc tế đó.
Điều 4. Mục đích của kiểm toán độc lập
Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông
tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tchức khác;
làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,
chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu
lực, hiệu qu quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều 5. Giải thích từ ngữ
Luật Kiểm toán độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Kiểm toán độc lập - Người đăng: duong-trong-thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật Kiểm toán độc lập 9 10 964