Ktl-icon-tai-lieu

Lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi luannguyennd89
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KẾ TOÁN - ĐHKTQD

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, kế toán lương và các khoản trích theo
lương luôn được xác định là khâu trung tâm của công tác kế toán. lương và các khoản
trích theo lương là những chỉ tiêu kinh tế được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt
quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó,
để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác chính sách của nhân viên, cũng như chính sách
của doanh nghiệp. Điều này được thông qua kế toán lương và các khoản trích theo
lương.
Xuất phát từ lý luận thực tiễn, sau một thời gian thực tập tại Công ty Cô
phần Vật liệu xây dựng Lào Cai, em đã chọn đề tài: “Kế toán lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai” làm đề tài chuyên đề tốt
nghiệp của mình.
Giới thiệu kết cấu đề tài
- Lời mở đầu
- Chương 1: Đặc điểm Lao động, tiền lương và quản lý lao động, tiền lương tại
Công ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai
- Chương II: Thực trạng Kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công
ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai
- Chương III: Hoàn thiện Kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công
ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai
- Kết luận.

KHOA KẾ TOÁN - ĐHKTQD

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO
ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CÔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
LÀO CAI
1.1.

Đặc điểm lao động của Công ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai

Chức năng hoạt động chính của Công ty Cô phần Vật liệu xây dựng Lào Cai là cung
cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng: Sắt, thép, xi măng, gạch …
Công nghệ sản xuất gạch ở công ty được thưc hiên theo qui trình sau: Gạch mộc được
tạo hình theo phương pháp công nghệ tạo hình dẻo bằng hệ thống máy nhào đùn liên
hợp có hút chân không sau đó gạch mộc được sấy và nung trong lò tuy nen. Đây là
công nghệ sản xuất gạch hiện đại ở Việt Nam hiên nay.
Kho đấu nguyên
liệu
máy ủi
Pha than 80%

Máy cấp liệu
Kho
than

Băng tải 1

Xếp gòog

Máy cán thô
Băng tải 2
Máy cán min

Lò sấy
tuy nen

Băng tải 3
Nước

Máy nhào lọc
Máy nhào đùn
hút chân không
Máy cắt

Gạch mộc
Nhà kính
* Đại Hội đồng cổ đông

Than bổ xung
Lò nung
tuy nen
Ra gòog
Phân loai gạch
Kho thành
phẩm

KHOA KẾ TOÁN - ĐHKTQD

Đại hội đồng cô đôn...

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI


 ! "
#$
LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
%&'()&*'+'(+,-./01)2'(3456'789:&;'<=4'(>?3;38+&6':%@3+:+A&
<=4'(<BC'D=E3/;3DF'+<?8+0B:%B'(:0G3H*3C'(:;389:&;'I<=4'(>?3;38+&6'
:%@3+:+A&<=4'(<?'+J'(3+K:,LB8,'+:9D=E33;3'+?MB6'<N)&*'+'(+,-.DO35,-:
MB*':0G>P3+Q'((R'<,S'>T,89:MB6+&U:DV'(8,'+)&*'+3H*)&*'+'(+,-.I&DW7
DXD6G56&:@'+DY1DH>?3+@'+/;33+@'+Z;3+3H*'+0'>,L'73['('+=3+@'+Z;3+
3H*)&*'+'(+,-.I,SB'?1D=E3:+C'(MB*89:&;'<=4'(>?3;38+&6':%@3+:+A&
<=4'(I
\B]:.+;::^<N<B_':+23:,`'7Z*BGV::+a,(,*':+23:_.:U,C'(:1b
.+Y'_:<,-B/01)2'(?&*,7AGDc3+d'DS:?,ef9:&;'<=4'(>?3;38+&6':%@3+
:+A&<=4'(:U,C'(:1b.+Y'_:<,-B/01)2'(?&*,g<?GDS:?,3+B1L'DS:h:
'(+,-.3H*GP'+I
Giới thiệu kết cấu đề tài
- Lời mở đầu
Chương 1eO3D,XG*&DV'(7:,S'<=4'(>?MB6'<N<*&DV'(7:,S'<=4'(:U,
C'(:1b.+Y'_:<,-B/01)2'(?&*,
Chương II: +23:%U'(9:&;'<=4'(>?3;38+&6':%@3+:+A&<=4'(:U,C'(
:1b.+Y'_:<,-B/01)2'(?&*,
Chương IIIe&?':+,-'9:&;'<=4'(>?3;38+&6':%@3+:+A&<=4'(:U,C'(
:1b.+Y'_:<,-B/01)2'(?&*,
- Kết luận.
Lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: luannguyennd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lương và các khoản trích theo lương 9 10 969