Ktl-icon-tai-lieu

Luơng xây dựng cơ bản

Được đăng lên bởi totam
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
X©y dùng b¶n (XDCB) ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra vËt chÊt
thuËt cho nÒn kinh quèc d©n, dông lîng vèn tÝch luü rÊt lín cña
héi, ®ãng gãp ®¸ng vµo GDP, ®iÒu kiÖn thu hót vèn níc ngoµi trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong xu híng ph¸t triÓn chung,
®Æc biÖt trong chÕ thÞ trêng, lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng b¶n tèc ®é ph¸t
triÓn cha tõng ë níc ta. §iÒu nµy ®ång nghÜa vèn ®Çu t XDCB còng t¨ng
lªn. vÊn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao qu¶n vèn lîi nhuËn hiÖu qu¶ trong
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt XDCB tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, thêi gian thi c«ng thÓ
lªn vµi n¨m.
ChÝnh v× vËy,ch to¸n kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng. H¹ch to¸n kÕ to¸n
c«ng cô quan träng thùc hiÖn qu¶n®iÒu hµnh, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t
®éng Tµi chÝnh trong ®¬n vÞ.
Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ch to¸n nãi chung vµ vËn dông
vµo chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp nãi riªng còng ®îc ®æi
míi hoµn thiÖn.
§èi víi ngêi lao ®éng, søc lao ®éng hä bá ra lµ ®Ó ®¹t ®îc lîi Ých cô thÓ, ®ã
tiÒn c«ng (l¬ng) ngêi dông lao ®éng cña tr¶. vËy, viÖc
nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph©n tÝch h¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng (b¶o hiÓm héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) rÊt ®îc ngêi lao
®éng quan t©m. Tríc hÕthä muèn biÕt l¬ng chÝnh thøc ®îc hëng bao nhiªu,
®îc hëng bao nhiªu cho b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng
®oµn tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo víi c¸c quü ®ã. Sau ®ã viÖc hiÓu biÕt
l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gióp ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch cña
Nhµ níc quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n nµy, qua ®ã biÕt ®îc ngêi sö dông lao ®éng ®·
trÝch ®óng, ®ñ cho quyÒn lîi hay cha. C¸ch tÝnh l¬ng cña doanh nghiÖp
còng gióp c¸n c«ng nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi cña m×nh trong viÖc t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng, ®ã thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng cña
doanh nghiÖp.
Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u qu¸ tr×nh
h¹ch to¸n l¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n qu¶n hoµn thiÖn l¹i cho ®óng,
®ñ, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, ®ång thêi qua ®ã c¸n c«ng nh©n
viªn cña doanh nghiÖp ®îc quan t©m b¶o ®¶m quyÒn lîi yªn t©m h¨ng
h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n l¬ng cßn gióp doanh
nghiÖp ph©n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc
c¹nh tranh cña s¶n phÈm nhê gi¸ hîp lý. Mèi quan gi÷a chÊt lîng lao
®éng (l¬ng) vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c trong h¹ch
1
Luơng xây dựng cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luơng xây dựng cơ bản - Người đăng: totam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Luơng xây dựng cơ bản 9 10 79