Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết chương 4 hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi majhuong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần

Hệ thống thông tin kế toán
Chương 4: Kiểm soát hệ thống
thông tin kế toán
ThS. Nguyễn Quốc Trung

Nội dung môn học

Kiểm soát
nội bộ

Kiểm soát
HTTTKT

Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán

Công cụ lập tài liệu HTTTKT

Mục tiêu chương
Sau khi kết thúc chương, SV có thể:
−

Nắm rõ những kiến thức nền tảng về kiểm soát
trong hệ thống thông tin kế toán

−

Nắm rõ cách tiếp cận để xem xét, đánh giá, kiểm
soát hoạt động kinh doanh theo chu trình cũng

như hệ thống thông tin kế toán xử lý các hoạt
động này

1

Nội dung
Nguy cơ và rủi ro trong môi trường ứng dụng

1.

công nghệ thông tin
2.

Khuôn mẫu lý thuyết COBIT

3.

Kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng

4.

Đánh giá kiểm soát hệ thống

1 Nguy cơ và rủi ro trong môi trường ứng dụng
công nghệ thông tin
•

Tính trung thực và đáng tin cậy của thông tin kế
toán

•

Tính kịp thời trong quá trình xử lý số liệu và cung
cấp thông tin

•

Tổ chức dữ liệu kế toán

•

Nội dung, hình thức và tính pháp lý của thông tin kế
toán

1.1 Tính trung thực và đáng tin cậy của
thông tin kế toán
•

Sai sót và gian lận trong môi trường kế toán máy
tính
−

Sai sót và gian lận về nhập liệu

−

Sai sót và gian lận về xử lý nghiệp vụ

−

Sai sót và gian lận về thông tin đầu ra

−

Sai sót và gian lận về lưu trữ và bảo mật thông tin

2

1.1 Tính trung thực và đáng tin cậy của
thông tin kế toán
•

Rủi ro đối với thông tin kế toán
−

Phần mềm được lập trình sai

−

Phần mềm không phù hợp với chế độ kế toán

−

Thông tin kế toán bị mất hay không đúng do lỗi
thiết bị, lỗi người dùng

−

Thông tin kế toán bị đánh cắp, bị lộ bí mật

−

Hệ thống bị phá hủy

1.1 Tính trung thực và đáng tin cậy của
thông tin kế toán


Đánh giá tính trung thực và đáng tin cậy của thông
tin kế toán trong môi trường máy tính thường gặp
nhiều khó khăn



Nhận thức, kỹ năng và hiểu biết về công nghệ thông
tin của người sử dụng rất quan trọng



Thông tin kế toán trung thực, hợp lý và đáng tin cậy
phụ thuộc vào tính kiểm soát, độ ổn định của hệ
thống và năng lực của người sử dụng hệ thống

1.2 Tính kịp thời trong quá trình xử lý số
liệu và cung cấp thông tin
•

Các giới hạn về khối lượng nghiệp vụ, khoảng cách
địa lý, … không còn quan trọng khi tổ chức công tác
kế toán

Khả năng tính toán, tốc độ xử lý, khả năng truy cập,
chia sẻ, truyền tải dữ liệu trên mạng máy tính giúp
cho việc xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin nhanh
chóng, kịp thời
 Kiểm soát?

3

1.3 Tổ chức dữ liệu kế toán
•

Sự thay đổi vai trò của sổ kế toán và hình thức kế
toá...
1
Chương 4: Kiểm soát hệ thống
thông tin kế toán
ThS. Nguyễn Quốc Trung
Học phần
Hệ thống thông tin kế toán
Kiểm soát
nội bộ
Công cụ lập tài liệu HTTTKT
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán
Nội dung môn học
Kiểm soát
HTTTKT
Sau khi kết thúc chương, SV có thể:
Nắm những kiến thức nền tảng về kiểm soát
trong hệ thống thông tin kế toán
Nắm cách tiếp cận để xem xét, đánh giá, kiểm
soát hoạt động kinh doanh theo chu trình cũng
như hệ thống thông tin kế toán xử các hoạt
động này
Mục tiêu chương
lý thuyết chương 4 hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết chương 4 hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: majhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
lý thuyết chương 4 hệ thống thông tin kế toán 9 10 316