Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi Quyên Lynda
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG I
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH
TUYẾN TÍNH
Chương này trình bày cách xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính của những
bài toán dạng đơn giản. Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho
những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc
trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví
dụ mở đầu được trình bày một cách trực quan để làm rõ khái niệm về phương án tối
ưu của quy hoạch tuyến tính.
Nội dung chi tiết của chương bao gồm :
I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
1- Bài toán vốn đầu tư
2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất
3- Bài toán vận tải
II- QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT VÀ CHÍNH TẮC
1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát
2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
3- Phương án
III- ĐẶC ĐIỂM CỦA TẬP HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN
1- Khái niệm lồi và tính chất
2- Đặc điểm của tập các phương án
3- Phương pháp hình học
IV- MỘT VÍ DỤ MỞ ĐẦU
V- DẤU HIỆU TỐI ƯU
1- Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến
2- Dấu hiệu tối ưu

5

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG I
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN
TÍNH
Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu
các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu (vấn đề được quan tâm) và các ràng buộc (điều
kiện của bài toán) đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính.
Đây chỉ là một định nghĩa mơ hồ, bài toán quy hoạch tuyến tính sẽ được xác định rõ
ràng hơn thông qua các ví dụ .
Các bước nghiên cứu và ứng dụng một bài toán quy hoạch tuyến tính điển
hình là như sau :
a- Xác định vấn đề cần giải quyết, thu thập dữ liệu.
b- Lập mô hình toán học.
c- Xây dựng các thuật toán để giải bài toán đã mô hình hoá bằng ngôn ngữ
thuận lợi cho việc lập trình cho máy tính.
d- Tính toán thử và điều chỉnh mô hình nếu cần.
e- Áp dụng giải các bài toán thực tế.

1- Bài toán vốn đầu tư
Người ta cần có một lượng (tối thiểu) chất dinh dưỡng i=1,2,..,m do các thức
ăn j=1,2,...,n cung cấp. Giả sử :
aij là số lượng chất dinh dưỡng loại i có trong 1 đơn vị thức ăn loại j
(i=1,2,...,m) và (j=1,2,..., n)
bi là nhu cầu tối thiểu về loại dinh dưỡng i
cj là giá mua một đơn vị thức ăn loại j
Vấn đề đặt ra là phải mua các loại thức ăn như thế nào để tổng chi phí bỏ ra ít
nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng. Vấn đề được giải quyết theo mô
hình sau đây :
Gọi xj ≥ 0 (j= 1,2,...,n) là số lượng thức ăn thứ j cần mua .
Tổng chi phí cho việc mua...
LÝ THUYT CƠ BN V QUY HOCH TUYN TÍNH
5
CHƯƠNG I
LÝ THUYT CƠ BN V QUY HOCH
TUYN TÍNH
Chương này trình bày cách xây dng mô hình quy hoch tuyến tính ca nhng
bài toán dng đơn gin. Đây là nhng kiến thc quan trng để xây dng mô hình cho
nhng bài toán phc tp hơn trong thc tế sau này. Các khái nim v ‘’ li’’ đuc
trình bày để làm cơ s cho phương pháp hình hc gii quy hoch tuyến tính. Mt ví
d m đầu được trình bày mt cách trc quan để làm rõ khái nim v phương án ti
ưu c
a quy hoch tuyến tính.
Ni dung chi tiết ca chương bao gm :
I- GII THIU BÀI TOÁN QUY HOCH TUYN TÍNH
1- Bài toán vn đầu tư
2- Bài toán lp kế hoch sn xut
3- Bài toán vn ti
II- QUY HOCH TUYN TÍNH TNG QUÁT VÀ CHÍNH TC
1- Quy hoch tuyến tính tng quát
2- Quy hoch tuyến tính dng chính tc
3- Phương án
III- ĐẶC ĐIM CA TP HP CÁC PHƯƠNG ÁN
1- Khái nim li và tính cht
2- Đặ
c đim ca tp các phương án
3- Phương pháp hình hc
IV- MT VÍ D M ĐẦU
V- DU HIU TI ƯU
1- Ma trn cơ s - Phương án cơ s - Suy biến
2- Du hiu ti ưu
Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính - Người đăng: Quyên Lynda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính 9 10 886