Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hệ thống thông tin kế toán chương 2

Được đăng lên bởi majhuong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần

Hệ thống thông tin kế toán
Chương 3: Kiểm soát nội bộ
ThS. Nguyễn Quốc Trung

Nội dung môn học

Kiểm soát
nội bộ
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán

Công cụ lập tài liệu HTTTKT
2

Mục tiêu chương
Sau khi kết thúc chương, SV có thể:
−

Nắm bắt các nội dung cơ bản về Kiểm soát nội
bộ theo quan điểm của COSO

−

Nắm bắt các thành phần cơ bản của Quản trị rủi
ro trong doanh nghiệp - ERM

3

1

Nội dung
1.

Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO

2.

Các thành phần của kiểm soát nội bộ theo
COSO

3.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM

4

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO

Mục

Tiêu

Tài sản bị
mất mát
Làm ăn
thua lỗ

Vi phạm
pháp luật
BCTC không
trung thực

Nghiệp

Doanh

5

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO
H.Động vô ý

Thiết bị
 Phần mềm hỏng
 Phần cứng hỏng
 Virus máy tính…

 Cẩu thả, bất cẩn
 Lơ đễnh
 ….

AIS
H.Động cố ý

 Thông đồng
 Gian lận, biển thủ
 Phá hoại…

Yếu tố K.Quan
 Thiên tai
 Hỏa hoạn
 Sự cố mất điện…

6

2

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO

Gian
lận
Áp lực

Tam giác
gian lận Donald R
Cressy
1950
7

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO
•

Vấn đề đặt ra
−

Làm sao đảm bảo an toàn cho tài sản, cho dữ liệu
kế toán?

−

Làm sao đảm bảo hợp lý rằng thông tin kế toán
được cung cấp trung thực, hợp lý và đáng tin cậy?

−

Làm sao đánh giá tính kiểm soát của một phần
mềm kế toán và chọn lựa phần mềm đáp ứng yêu
cầu kiểm soát?

−

Làm sao đánh giá kiểm soát nội bộ trong điều
kiện tin học hóa công tác kế toán?
8

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO
•

COSO (Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission)
−

Là một ủy ban thuộc hội đồng quốc gia về việc
chống gian lận khi lập BCTC, thành lập năm 1992

−

Bao gồm 5 đại diện:
•

Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA)

•

Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (IIA)

•

Hiệp hội quản trị viên tài chính (FEI)

•

Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ (AAA)

•

Hiệp hội kế toán viên quản trị (IMA)
9

3

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO
•

Những thay đổi trong môi trường

−

Những mong đợi về việc giám sát hoạt động điều hành

−

Thị trường và các hoạt động mang tính toàn cầu hóa

−

Các hoạt động kinh doanh ngày càng phức tạp

−

Gia tăng các nhu cầu và tính phức tạp của các luật lệ,
quy tắc, quy định và các tiêu chuẩn

−

Những mong đợi về năng lực và trách nhiệm của NV

−

Việc sử dụng và phụ thuộc vào công nghệ

−

Những mong đợi về ngăn ngừa và phát hiện gian lận
10

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ theo COSO
Khuôn mẫu...
1
Chương 3: Kiểm soát nội bộ
ThS. Nguyễn Quốc Trung
Học phần
Hệ thống thông tin kế toán
Kiểm soát
nội bộ
Công cụ lập tài liệu HTTTKT
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán
Nội dung môn học
2
Sau khi kết thúc chương, SV có thể:
Nắm bắt các nội dung bản về Kiểm soát nội
bộ theo quan điểm của COSO
Nắm bắt các thành phần bản của Quản trị rủi
ro trong doanh nghiệp - ERM
Mục tiêu chương
3
lý thuyết hệ thống thông tin kế toán chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết hệ thống thông tin kế toán chương 2 - Người đăng: majhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
lý thuyết hệ thống thông tin kế toán chương 2 9 10 701